สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดภาค 3 จังหวัดกาฬสินธุ์

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ในการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดภาค 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2560

สรุปผลการแข่งขัน

สรุปประเภทบุคคลชาย

บุคคลชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา

เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์

บุคคลชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  จังหวัดมหาสารคาม

เด็กชายปภังกร  สิริโชคเจริญ

บุคคลชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุทัศน์  สุขส่ง

 

 

สรุปประเภทบุคคลหญิง

บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงภิญญาดา  ศรอารา

บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  จังหวัดมหาสารคาม

นางสาวศิริวรรณ  ประธาน

บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  จังหวัดสุรินทร์

เด็กหญิงพิชชาภา  นิ่งกลาง

 

 

สรุปประเภทคู่ชาย

คู่ชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา

นายณธีทร  บลอมฟิลด์

เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา

คู่ชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  จังหวัดสุรินทร์

นายรัชชานนท์  เครื่องวิชา

นายธิติภูมิ  บัณฑิตานนท์

นายณรงค์พร  ทองหล่อ

คู่ชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  จังหวัดมหาสารคาม

เด็กชายปภังกร  ปรารถนาสันติสุภา

เด็กชายตุรากร  ปรารถนาสันติสุภา

นายพงศธร  เหล่าลาภุ

 

 

สรุปประเภทคู่หญิง

คู่หญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงภิญญาดา  ศรอารา

เด็กหญิงวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์

คู่หญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวพัชรินทร์  ใสกระจ่าง

นางสาวกัลยารัตน์  ศรีจันทร์

คู่หญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  จังหวัดสุรินทร์

นางสาวพุฒิพร  สำนักนิตย์

นางสาวกนกนภา  กิมานันท์

นางสาวทัตพิชา  สิงคเสลิต

 

 

สรุปประเภทคู่ผสม

คู่ผสมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงภัทรวดี  กุศลานุคุณ

เด็กชายภคิณ  จงฤกษ์งาม

คู่ผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวมุกดา  ศรีคราม

นายภาณุพงศ์  รัตนอุไร

คู่ผสมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  จังหวัดสุรินทร์

นางสาวพิชชาภา  นิ่งกลาง

นางสาวกัลยกร  จรูญไธสง

นายพีรพล  จิโรจยนตรกิจ

 

 

สรุปประเภททีมชาย

ทีมชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา

นายนธีทร  บลอมฟีลด์

เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา

เด็กชายธนิน  บุญพาวัฒนา

ทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ

นายณัฐพงศ์  อุดมแก้ว

นายภาณุพงศ์  รัตนอุไร

นายสุทัศน์  สุขส่ง

นายณัฐนนท์  กุศลพันธ์

นายนิธิศ  มากพยับ

ทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  จังหวัดมหาสารคาม

นายเทิดศักดิ์  แพงจันทร์

นายธิติโดม  ยศราวาส

เด็กชายตุรากร  สิริโชคเจริญ

เด็กชายปภังกร  สิริโชคเจริญ

นายกฤษณะ  โสมะเกษตรินทร์

 

 

สรุปประเภททีมหญิง

ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา

เด็กหญิงภัทรวดี  กุศลานุคุณ

เด็กหญิงวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์

เด็กหญิงภิญญาดา  ศรอารา

ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  จังหวัดมหาคาม

นางสาวจิรวรรณ  ทับสีหา

นางสาวเปมิกา  มิตราช

นางสาวศิริวรรณ ประธาน

นางสาวสุภาวดี  เศษรักษา

นางสาวอินธุอร  เงาปัดชา

ทีมหญิงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวพัชรินทร์  ใสกระจ่าง

นางสาวลำใย  นักพรม

นางสาวมุกดา  ศรีคราม

นางสาวจุฬาลักษณ์  ใจดี

นางสาวสายชล  เทียมสีทอง

 

 

 

สรุปประเภททีมผสม

ทีมผสมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา

นายนธีทร  บลอมฟีลด์

เด็กชายพงศกานต์  ศรอารา

เด็กหญิงวณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์

ทีมผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  จังหวัดศรีสะเกษ

นายณัฐพงศ์  อุดมแก้ว

นางสาวพัชรินทร์  ใสกระจ่าง

นายภาณุพงศ์  รัตนอุไร

นางสาวมุกดา  ศรีคราม

นายณัฐนนท์  กุศลพันธ์

ทีมผสมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  จังหวัดสุรินทร์

นายรัชชานนท์  เครื่องวิชา

นายธิติภูมิ  บัณฑิตานนท์

นางสาวพุฒิพร  สำนักนิตย์

นางสาวกนกนภา  กิมานันท์