ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/123-127  สีลมพาร์ควิว ชั้น 2  ซอยศาลาแดง 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร : 0 2632-0491

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับฝีมือ 1 ดั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

หมายเหตุ : อัพเดททำเนียบดั้งทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

Displaying 1 - 30 of 115 1 2 3 4
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
สโรชา ยูฮันเงาะ นายธนกร วาราสินธู์ นายอนุสรณ์ ยวนกลาง นายวีระยุทธ ศรีเพ็ชร
พิชญาววรษ อินทนนท์ นางสาวเขมณัฏฐ เจริญวงสกุล นายพัชรพล พัดเย็นชื่น นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชต
กิตติคม ไกรอมร ชยพล พันธเสน พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร Shi Jin Bo
ณรงศักดิ์ อาจโยธา ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล ษาวารี พันธเสน ลภณ จิรโศภิน
เกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์ มัชฌิมา ขวัญใจ ไอรัก ฟูกูฮาระ นภัทร อิชญาวณิชย์
ศุภากร จิตรอารี นภัทร อิชญาวณิชย์ ศิวกร เชาว์เลิศเสรี มัชฌิมา ขวัญใจ
สิรเศรษฐ์ เตชะสมบูรณ์ ศิวา บุญประเทือง ปัณณภัทร อิทธิสกุลชัย ฤทธิ เบญจฤทธิ์
พิพัฒน์ สุทธิกาญจนโสภณ พาวี นุ้ยบุตร เอก ชูโชติถาวร SHI JIN BO
จิรัฏฐ์ วชิระธียรชัย ศิวา บุญประเทือง ศิวกร เชาว์เลิศเสรี Shi Jin bo
จิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย ศิลา ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี SHI Jin bo
พงศ์พันธ์ วิชาผง ปวริศ จารุอำไพแสง ไพฑูรย์ ตระการศักดิกุล Jin Bo Shi
จิติศักดิ์ สอนสุข - - วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภน
อนพัทย์ ปาณฑะผลิน*      
บุญยวีร์ ธนาบูรณะสิริ ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล ทีปกร กลางประพันธ์ shi jin bo
ธีรชัย เกตุจินากูล ษาวารี พันธแสน ณัฐวัชร์ พ่อค้า ชยพล พันธแสน
ไททัศน ศักดิ์กำจร กัมปนาท สุนทรธรรม สุวิจักขณ์ บางม่วง ปริวรรต สำเภาแก้ว
พรรษกร บุญพลอย นายณัฐวัชร์ พ่อค้า นายไพโรจน์ กิติเศรษฐ์ นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
นภัทร์ อิชยาวณิชย์      
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ สุพิเศษ ศศิวิมล ธราวุฒิ ปราณีโชติรส Shi jinbo
พัสกร ศรีบุญเจริญ กฤช มายา ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน
นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว ชยพล​ พันธเสน
ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล อิทธิกร มุขศรี ศิวา บุญประเทือง Shi Jin Bo lao shi
ธัชนนท์ ยโลดม ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ ติณณ์ โภชนพันธ์ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ชัยมงคล​ กันติ๊บ สมภพ บูรณสมภพ มัชฌิมา​ ขวัญใจ รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ต้นธาร สายคำทอน ณัฐวัชร์ พ่อค้า ริบะคา วงศ์ชูแก้ว ปริวรรต สำเภาแก้ว
นายธราวุฒิ ปราณีโชติรส      
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติกูล      
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล      
อรุณกร ประทุมวัน      
ธนัชชา บุญพาวัฒนา ด.ช.ภคิณ จงฤกษ์งาม นายปณิธาน ศรีภราพิทักษ์ นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
Displaying 1 - 30 of 115 1 2 3 4