ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/123-127  สีลมพาร์ควิว ชั้น 2  ซอยศาลาแดง 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร : 0 2632-0491

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับฝีมือ 1 ดั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

หมายเหตุ : อัพเดททำเนียบดั้งทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

Displaying 1 - 10 of 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
อนพัทย์ ปาณฑะผลิน*      
บุญยวีร์ ธนาบูรณะสิริ ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล ทีปกร กลางประพันธ์ shi jin bo
ธีรชัย เกตุจินากูล ษาวารี พันธแสน ณัฐวัชร์ พ่อค้า ชยพล พันธแสน
ไททัศน ศักดิ์กำจร กัมปนาท สุนทรธรรม สุวิจักขณ์ บางม่วง ปริวรรต สำเภาแก้ว
พรรษกร บุญพลอย นายณัฐวัชร์ พ่อค้า นายไพโรจน์ กิติเศรษฐ์ นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
นภัทร์ อิชยาวณิชย์      
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ สุพิเศษ ศศิวิมล ธราวุฒิ ปราณีโชติรส Shi jinbo
พัสกร ศรีบุญเจริญ กฤช มายา ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน
นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว ชยพล​ พันธเสน
ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล อิทธิกร มุขศรี ศิวา บุญประเทือง Shi Jin Bo lao shi
Displaying 1 - 10 of 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11