กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/123-127  สีลมพาร์ควิว ชั้น 2  ซอยศาลาแดง 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร : 0 2632-0491

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับฝีมือ 1 ดั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

หมายเหตุ : อัพเดททำเนียบดั้งทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

Displaying 1 - 90 of 90
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
นายธราวุฒิ ปราณีโชติรส      
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติกูล      
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล      
อรุณกร ประทุมวัน      
ธนัชชา บุญพาวัฒนา ด.ช.ภคิณ จงฤกษ์งาม นายปณิธาน ศรีภราพิทักษ์ นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ต้นธรรม์ สายคำทอน ชยพล พันธเสน ศุภชัย จันทา ปริวรรต สำเภาแก้ว
พิริยะ เย็นบำรุง พุทธิโชติ ภรณวลัย กัมปนาท สุนทรธรรม ปริวรรต สำเภาแก้ว
ธนัชชา บุญพาวัฒนา ด.ญ.สุรภา ปัญจภักดี นายปณิธาน ศรีภราพิทักษ์ นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
เขมิกา เจรีรัตน์ สัจจา ชัยภิบาล ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล หัสดินทร์ เอกสิงหชัย
ดาราพงษ์ เทียบสม นภัทร์ อิชยวณิชย์ ริบะคา วงศ์ชูแก้ว เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ณัฐวัฒน์ วิถีเทพ สุวิจักขณ์ บางม่วง อนุสรณ์ ยวนกลาง ชยพล พันธเสน
จิดาภา วัชระมโนกานต์ กฤษ มายา ทีปกร กลางประพันธ์ เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
พนธกร ทาปทา โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์ ทีปกร กลางประพันธ์ เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล สุพิเศษ ศศิวิมล เอก ขูโชติถาวร อาจารย์สุจิน
พรพิพัฒน์ รัตนยานนท์ นายศิวา บุญประเทือง นายอิทธิกร มุขศรี นาย ปริวรรต สำเภาแก้ว
พาทิศ เตชะทวีกุล นายสมภพ บูรณสมภพ นายสิริเทพ เฉิน นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
เอกภพ พัฒนไพสิฐ นภัทร อิชยาวณิชย์ ศิวา บุญประเทือง ฤทธิ เบญจฤทธิ์
จรูญศักดิ์ สารพิมพา ธราวุฒิ ปราณีโชติรส นฤชิต สิงห์ปี วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ปารมี สุธีรัตน์ สุพิเศษ ศศิวิมล อานันท์ รอดประเสริฐ์ เหล่าซือสุจิน
ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล นายศิวา บุญประเทือง นายอิทธิกร มุขศรี เหล่าซือสุจิน JIN BO SHI
ภูริช ชื่นชัยกิจ นภัทร อิชยาวณิชย์ ณัฐวัชร์ พ่อค้า ปริวรรต สำเภาแก้ว
ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล สุพิเศษ ศศิวิมล เอก ชูโชติถาวร เหล่าซือสุจินต์
เบี้ยบน. สถิตธนาสาร สุพิเศษ ศศิวิมล เอก ชูโชติถาวร วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
จักรกฤษ สุวรรณรัตน์ นายธนกร วราสินทธุ์ นายณภัทร พนมมรพานิส นายโอราฬ. โรจนะบุรานนท์
ปรเมทย์ สุพุง ดนย์ วงษ์ยะรา ดนุพงษ์ อนุมะ กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
ศุภิสรา จรัสเรืองแสง นายศุภชัย สุ่นจันทร์ นางสาวชนาพร ส่งสถาพร นายกฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
ปวรุตน์ คำนึงวุฒิ นภัทร์ อิชยาวณิชย์ ศิวกร เชาว์นเลิศเสรี ลภน จิรโสภิน
วริศ เตชะทวีกุล นายจิตตบุณ มูลอ้อม นายสมภพ บูรณสมภพ นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย นภัทร์ อืชยาวณิชย์ พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ ลภณ จิรโศภิน
สุพิเศษ ศศิวิมล      
ชัชปวิทย์ เหลืองใย จิตตบุณ มูลอ้อม ธนกร วราสินธุ์ รัชชยุต ภูวัชร์เตขากร
ปรัชญา สมศรี นาย สุรพล อินทรเทศ นาย ดนุพงษ์ อนุมะ นาย รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ปุณยวีย์ เรื่องสมวงศ์ ณัฐพล ชุมประสาน ทีปกร กลางประพันธ์ ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
อนพัทย์ ปาณฑะผลิน ทีปกร กลางประพันธ์ ณัฐพล ชุมประสาน ลภณ จิรโศภิน
ภาคย์ คณิตวรานันท์ ทีปกร กลางประพันธ์ สหชวกร ดวงผุยทอง เกรหบดินทร์ บูรณรัชดา
test t3est test test
พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร      
ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์ นายไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ชาคริต หลวงจันทร์ ด.ญ. ชลธิชา มูลอ้อม นางสาว บุญธิชา มูลอ้อม นาย รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
สุวรงค์ วงศ์ศักดา สรวิศ กิ่งแก้ว อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล ลภณ จิรโศภิน
ณัฐวุฒิ นุชประยูร อัพเดท ดั้งเพชร ขออัพเดท ดั้งเพชร Shi Jin Bo
ณัฐวุฒิ นุชประยูร ขออัพเดทดั้งเพขร ขออัพเดทดั้งเพขร Shi Jin Bo
ด.ช.ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ นาย เคนบุน ทานิกุชิ นายสัจจพร ปัญญาคำ นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
อัยย์ โศภนกิจ ไอรัก ฟูกุฮาระ บุญธิชา มูลอ้อม ลภณ จิรโศภิน
ชยันต์พล รวยทรัพย์ นายสันต์ภพ สันติโชติตระกูล นายเชาวน์ เจริญสมสมัย นายภาคภูมิ รชตะธราดล
กฤษณ์ คุณาวรารักษ์ กิตติพงษ์ ประจิตร สัจจา ชัยภิบาล SHI JIN BO
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ Shi Jin bo
ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ นายอนุสรณ์ ยวนกลาง นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์ นายชัยพล พันธ์เสน
อครพล บุญกล่ำ พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ เผยเจีย เจิ้ง ลภน จิรโศภิน
ทัศน์พงษ์พล อินทร์อุดม ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ภัทรวดี กุศลานุคุณ นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
สุรภา ปัญจภักดี นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน ด.ช.ธนิน บุญพาวัฒนา นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
พศวีร์ ธนาบูรณะสิริ นาย ณัฐพล ชุนประสาน นาย วันมงคล วงค์วี นาย ณัฐพล กิติไพศาลนนท์
ศิวกร เชาว์เลิศเสรี นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 4ดั้ง ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3ดั้ง ลภณ จิรโศภิน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา นายชวิน รติกุลวัฒนา นายหัสดินทร์ เอกสิงหชัย
คฑาทอง ธรรมโสภณกุล ณวิภู รัตนนิตย์ วีรพงศ์ ยินดีโสตร นิธิพล อรุณไพจิตรา
รณน โชติกมลพงศ์ ตอง มั่งมีตระกูล สุวิจักขณ์ จังลักษมี โอฬาร โรจนะมุธานนท์
ชลธิชา มูลอ้อม นายสุรพล อินทรเทศ นางสาวพลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
สหชวกร ดวงผุยทอง นาย ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นาย คุณากร กสิกิจนำชัย นาย นิธิพล อรุณไพจิตรา
ปรเมศวร์ ปนาทกุล กัมปนาท บุญรอด ภูริช ลามศริจันทร์ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภน
ไชยกานต์ กาญจนศิลป์ จิรพัทธ์ ปัญญาสุขุม ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ เกรทบดินทร์ บูรณรัชต
จักรกริช เกกินะ ทีปกร กลางประพันธ์ เอก ชูโชติถาวร ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
วรท ตัณพิสุทธิ์ เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ วีรพงศ์ ยินดีโสตร เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
เบญจ งามนาวากุล วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ณัฐวัชร์ พ่อค้า ภาคภูมิ รชตะธราดล
ธนาวัตร บุญดี อนุสรณ์ ยวนกลาง ธนา แซ่จิ้ว เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
พุทธิโชติ ภรณวลัย ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย พิริยะ สัจจะธนกุล JIN BO SHI
กฤติน สังขมาลัย ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล วันมงคล วงค์วี ลภณ จิรโศภิน
มัชฌิมา ขวัญใจ ณวิภู รัตนนิตย์ เกรทบดินทร์ บูรณะรัชดา Shi jin bo
ติณณ์ โภชนพันธ์ ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ บุณยไวทย์ อังสุโวทัย ปริวรรต สำเภาแก้ว
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย      
ฐิติพงศ์ ขวัญคง พชรพล พัดเย็นชื่น อิทธิกร มุขศรี ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
นิธิ ลิ้มสุวรรณ นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน สมพร กันภัย ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
แสงศักดิ์ ตรีวัฒนา วีรพงศ์ ยินดีโสภณ ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
อานันท์ รอดประเสริฐ เอก ชูโชติถาวร อิทธิกร มุกศรี กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
วันมงคล วงค์วี ดุษฎี นราวีรวุฒิ ทีปกร กลางประพันธ์ นิธิพล อรุณไพจิตรา
ภวัต แสงศิริพงษ์พันธ์ จิตตบุญ มูลอ้อม ศิริชัย เอมใจ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล ญาณกร อนุศิริ ภาวินี ลายบัว ลภณ จิรโศภิน
อลิสา คูณาภินันท์ ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นราวิชญ์ พงศ์กิจวงสิน หัสดินทร์ เอกสิงห์ชัย
ธนิน บุญพาวัฒนา นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ นายสิทธิชัย ยอดชลูด นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ภูริช ลามศรีจันทร์ นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ นายนธีทร บลอมฟิลด์ นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
พรสินี สุขชื่นฤทัย วิวัฒน์ เอกวงศ์มั่นคง ปริยกุล ธารเปี่ยม เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ชัยเฉลิม จิระศิริ วีรพงศ์ ยินดีโสตร ณวิภู รัตนนิตย์ นิธิพล อรุณไพจิตรา
ชัยนันท์ จิระศฺิริ สุวิจักขณ์ เจิมสิทธิประเสริฐ ณวิภู รัตนนิตย์ ลภณ จิรโศภิน
รณชัย สิงห์ปี บุณยไวทย์ อังสุโวทัย ทบไชยทง ไชยสุนทร ลภณ จิรโศภิน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ริบะคา วงศ์ชูแก้ว เชษฐา ปางวัชรากร ลภณ จิรโศภิน
รัชพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์ ภาคภูมิ รชตะธราดล เจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม หัสดินทร์ เอกสิงหชัย
เผยเจีย เจิ้ง นายศิวา บุญประเทือง นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์ นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
บุญธิชา มูลอ้อม นายหฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล นายกมล สันติพจนา นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ปฏิภาณ ด่านดี จิตตบุณ มูลอ้อม กษิดิ์เดช มัชฌิมา ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม พีธศักดิ์ สุทธิวรรถศิลป์ กันต์ โศภนกิจ Shi jin Bo
Displaying 1 - 90 of 90