ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : 55/123-127  สีลมพาร์ควิว ชั้น 2  ซอยศาลาแดง 2  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทร : 0 2632-0491

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับฝีมือ 1 ดั้ง ปี พ.ศ. 2561 และ เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

หมายเหตุ : อัพเดททำเนียบดั้งทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

Displaying 1 - 10 of 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
นภัทร์ อิชยาวณิชย์      
ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ สุพิเศษ ศศิวิมล ธราวุฒิ ปราณีโชติรส Shi jinbo
พัสกร ศรีบุญเจริญ กฤช มายา ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน
นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์ น.ส.อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล น.ส.ริบะคา วงศ์ชูแก้ว ชยพล​ พันธเสน
ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล อิทธิกร มุขศรี ศิวา บุญประเทือง Shi Jin Bo lao shi
ธัชนนท์ ยโลดม ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ ติณณ์ โภชนพันธ์ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ชัยมงคล​ กันติ๊บ สมภพ บูรณสมภพ มัชฌิมา​ ขวัญใจ รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ต้นธาร สายคำทอน ณัฐวัชร์ พ่อค้า ริบะคา วงศ์ชูแก้ว ปริวรรต สำเภาแก้ว
นายธราวุฒิ ปราณีโชติรส      
ชิษณุพงศ์​ ทรัพย์​ตัน​ติกูล      
Displaying 1 - 10 of 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10