ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

ส่งหลักฐานการสอบดั้ง

ตรวจสอบสถานะเอกสาร

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

***ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงให้สมาคมฯ แต่ต้องเก็บหลักฐานตัวจริงไว้ 5 ปี เผื่อในกรณีที่มีการเรียกตรวจสอบ