ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่


ดั้งลำดับที่ 850 (16/9/2564)

นายเอกจินดา ธนาเลิศวิสุทธิ์

Qualifier 1 : นายศิวกร เชาวน์เลิศเสรี
Qualifier 2 : นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา
Verifier : MR. Shi Jin Bo

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 849 (16/7/2564)

เด็กชายบุญทานต์เกียรติ ทวีสันติกุล

Qualifier 1 : นายคณิต คำหงษา
Qualifier 2 : นายติณณ์ โภชนพันธ์
Verifier : นายธนพล เตียวัฒนานนท์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 848 (16/7/2564)

เด็กชายปัญญพัฒน์ พิริยะกิจไพศาล

Qualifier 1 : นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์
Qualifier 2 : เด็กชายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย
Verifier : วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 847 (1/7/2564)

เด็กหญิงศุภิศรา กวีวัฒนถาวร

Qualifier 1 : เด็กหญิงนภัทร มั่นเจริญ
Qualifier 2 : นายสุวิจักขณ์ จังลักษมี
Verifier : MR. Shi Jin Bo

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 846 (16/6/2564)

นายธนวรรษ ภพวรรษธน

Qualifier 1 : นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา
Qualifier 2 : นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร
Verifier : นายชยพล พันธเสน

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 845 (6/6/2564)

เด็กชายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

Qualifier 1 : นายปณิธาน ศรีภาพิทักษ์
Qualifier 2 : นายสิทธิชัย ยอดชลูด
Verifier : นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

– – – – –

 

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป