ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่


ลำดับที่ 973 (16/11/2566)

นายพิรุณ  ศรีสว่าง

Qualifier 1 : นภัทร์ อิชยาวณิชย์
Qualifier 2 : ริบะคา  วงศ์ชูแก้ว
Verifier : ลภณ  จิรโศภิณ

– – – – –

ลำดับที่ 972 (16/11/2566)

นายภารุจ  โรจนสุนทร

Qualifier 1 : สุพิเศษ  ศศิวิมล
Qualifier 2 : กษิดิ์เดช  มัชฌิมา
Verifier : ลภณ  จิรโศภิณ

– – – – –

ลำดับที่ 971 (16/11/2566)

นายกษิดิศ  สุขทะเล

Qualifier 1 : ปรเมทย์  สุพุง
Qualifier 2 : ไวชยันต์  ยูระทัย
Verifier : นภัทร์ อิชยาวณิชย์

– – – – –

ลำดับที่ 970 (16/11/2566)

นายจิรัฐพล  บุญศิริ

Qualifier 1 : ริบะคา  วงศ์ชูแก้ว
Qualifier 2 : ไพโรจน์  กิตติกรเศรษฐ์
Verifier : คุณัช  ประทีบวรกุล

– – – – –

ลำดับที่ 969 (1/11/2566)

นายจิณณะชัย บุรารักษาเกียรติ

Qualifier 1 : ไวชยันต์ ยูระทัย
Qualifier 2 : กษิเดช มัชฌิมา
Verifier : นภัทร์ อิชยาวณิชย์

– – – – –

 

ลำดับที่ 968 (1/11/2566)

เด็กชายกันตณัฐ แก้วหาญ

Qualifier 1 : จิตตบุณ มูลอ้อม
Qualifier 2 : ไวชยันต์ ยูระทัย
Verifier : ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

 

ลำดับที่ 967 (1/11/2566)

เด็กชายวิฬ วิไลชนม์

Qualifier 1 : นภัทร์ อิชยาวณิชย์
Qualifier 2 : พัชรพล เตียวัฒนานนท์
Verifier : พลวุฒิ ทรงสุข

– – – – –

 

ลำดับที่ 966 (1/11/2566)

นายภูรินท์ ชาลี

Qualifier 1 : วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์
Qualifier 2 : ดนัย สุวัชรา
Verifier : พลวุฒิ ทรงสุข

– – – – –

 

ลำดับที่ 965 (1/11/2566)

นางสาวธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์

Qualifier 1 : พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์
Qualifier 2 : พรเทพ สารคาม
Verifier : ปรเมทย์ สุพุง

– – – – –

 

ลำดับที่ 964 (1/11/2566)

เด็กชายภฑิล บรรยงธรรม

Qualifier 1 : ชูพงษ์ มั่งมีตระกูล
Qualifier 2 : นภัทร อิชยาวณิชย์
Verifier : ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

 

ลำดับที่ 963 (1/11/2566)

นายยุทธศักดิ์ โกษารักษ์

Qualifier 1 : มติ ทาเจริญศักดิ์
Qualifier 2 : นันทพงศ์ แซ่ลี่
Verifier : ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

 

ลำดับที่ 962 (1/11/2566)

นายณภัสสรณ์ เมธากุลวัฒน์

Qualifier 1 : ธราวุฒิ ปราณีโชติรส
Qualifier 2 : กษิดิ์เดช มัชฌิมา
Verifier : ปรเมศ สุพง

– – – – –

 

ลำดับที่ 961 (16/10/2566)

เด็กชายณัฎฐ์รักษ์ เติมสุขนิรันดร

Qualifier 1 : ปรัชญา จันทร์วิโรจน์
Qualifier 2 : ฉลองยศ อินทยศ
Verifier : ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกุล

– – – – –

 

ลำดับที่ 960 (16/10/2566)

นางสาวธมลวรรณ พูลพิพัฒน์

Qualifier 1 : วชิร วชิระนิเวศ
Qualifier 2 : ปรเมทย์ สุพุง
Verifier : ลภณ จิรโศภิน

– – – – –

 

ลำดับที่ 959 (16/10/2566)

เด็กหญิงพิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์

Qualifier 1 : มติ ทาเจริญศักดิ์
Qualifier 2 : ริบะคา วงศ์ชูแก้ว
Verifier :กัมปนาท สุนทรธรรม

– – – – –

 

ลำดับที่ 958 (16/10/2566)

เอื้ออังกูร ยอดมงคล

Qualifier 1 : ธีรธรรศ ศิริธีรากุล
Qualifier 2 : กัมปนาท สุนทรธรรม
Verifier : ลภณ จิรโสภิน

– – – – –

 

ลำดับที่ 957 (16/9/2566)

นายสาธิต ศรีสวัสดิ์

Qualifier 1 : อิทธิกร มุขศรี
Qualifier 2 : เชษฐา ปางวัชรากร
Verifier : ธนพล เตียวัฒนานนท์

– – – – –

 

ลำดับที่ 956 (16/9/2566)

เด็กชายกรณ์ ตะวันแสงอร่าม

Qualifier 1 : วรท ตัณพิสุทธิ์
Qualifier 2 : ธีรธรรศ ศิริธีรากุล
Verifier : ดุษฎี นราวีรวุฒิ

– – – – –

 

 

ลำดับที่ 955 (16/9/2566)

นายอภิฌาน มลฑป

Qualifier 1 : กฤช มายา
Qualifier 2 : ปภาวิน อินทนันท์
Verifier : ธนพล เตียวัฒนานนท์

– – – – –

 

ลำดับที่ 954 (16/9/2566)

เด็กหญิงลภัสรดา อำพันธ์

Qualifier 1 :นันทวัฒน์ พระไตรยะ
Qualifier 2 :ทีปกร กลางประพันธ์
Verifier :พลวุฒิ ทรงสุข

– – – – –

 

 

ลำดับที่ 953 (1/9/2566)

นายประพนกฤษฎิ์ ทองชูเกียรติ

Qualifier 1 :สัจจา ชัยคิพาล
Qualifier 2 :ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
Verifier :ดุษฎี นราวีรวุฒิ

– – – – –

 

ลำดับที่ 952 (1/8/2566)

นางสาวณัฐพัชร์ พรรณสวัสดิ์

Qualifier 1 :นล พลูวังกาญจน์
Qualifier 2 :นภัทร มั่นเจริญ
Verifier :ลภณ จิรโศภิน

– – – – –

 

ลำดับที่ 951 (1/8/2566)

เด็กชายเซนณกร โสภาศรีพันธ์

Qualifier 1 :ชลธิชา มูลอ้อม
Qualifier 2 :ธนวัต เตชะถาวร
Verifier :SHI JIN BO

– – – – –

 

ลำดับที่ 950 (1/8/2566)

นายณัฐภัสสร์ สุยะนันทน์

Qualifier 1 :ดุษิต นราวีรวุฒิ
Qualifier 2 :นภัทร อิชยาวณิชย์
Verifier :วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

– – – – –

 

ลำดับที่ 949 (16/7/2566)

เด็กหญิงโยษิตา ธนะฤทธิ์

Qualifier 1 :นันทวัฒน์ พระไตรยะ
Qualifier 2 :ฉัตรชัย วงษ์วาร
Verifier :พลวุฒิ ทรงสุข

– – – – –

 

ลำดับที่ 948 (16/7/2566)

นางสาวธนพร รอบรู้

Qualifier 1 :นันทวัฒน์ พระไตรยะ
Qualifier 2 :นฤสรณ์ ต่อทวีทรัพย์
Verifier :พลวุฒิ ทรงสุข

– – – – –

 

ลำดับที่ 947 (1/7/2566)

เด็กชายธนัตด์สิษฐ์ ลีตรานนท์

Qualifier 1 :ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล
Qualifier 2 :ไพโรจน์ กิตติกรเศรษฐ์
Verifier :นภัทร์ อิชยาวณิชย์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 946 (16/6/2566)

นางสาวสุวิมล อ้อยหวาน

Qualifier 1 :นภัทร มั่นเจริญ
Qualifier 2 :พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ
Verifier :ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 945 (16/6/2566)

นายดุลยวัตร ฉลวยศรี

Qualifier 1 :ศุุภศิต กุมจันทึก
Qualifier 2 :เทวนาถ ดมอุ่นดี
Verifier :ชยพล พันธเสน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 944 (16/6/2566)

เด็กหญิงศรุชา ศรีแพ่ง

Qualifier 1 :ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์
Qualifier 2 :ริบะคา วงศ์ชูแก้ว
Verifier :ลภณ จิรโศภิน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 943 (16/6/2566)

นายเมธัส แก้วทรายขาว

Qualifier 1 :กษิดิ์เดช มัชฌิมา
Qualifier 2 :สุพิเศษ ศศิวิมล
Verifier :วีระยุทธ ศรีเพ็ชร

– – – – –

 

 

ดั้งลำดับที่ 942 (16/6/2566)

เด็กหญิงชัชชญา จันทร์พิภพ

Qualifier 1 :นันทวัฒน์ พระไตรยะ
Qualifier 2 :ทีปกร กลางประพันธ์
Verifier :พลวุฒิ ทรงสุข

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 941 (1/6/2566)

เด็กชายวรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์

Qualifier 1 :สุพิเศษ ศศิวิมล
Qualifier 2 : สัจจพร ปัญญาคำ
Verifier :คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

– – – – –

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป