ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่ ปี 2567


ลำดับที่ 1,003 (6/7/2567)

เด็กชายคมพัฒน์ อธิคมกุลชัย

Qualifier 1 : ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
Qualifier 2 : เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน
Verifier : ลภณ จิรโศภิน

– – – – –

ลำดับที่ 1,002 (2/7/2567)

นายสิทธิศักดิ์ จิรวุฒิวงศ์ชัย

Qualifier 1 : กุลเดช มหาเหมรัตน์
Qualifier 2 : นันทพงศ์ แซ่ลี่
Verifier : ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

ลำดับที่ 998 (1/7/2567)

นางสาวแสงสุพิน สวมสูง

Qualifier 1 :มติ ทาเจริญศักดิ์
Qualifier 2 : ธราวุฒิ ปราณีโชคิรส
Verifier : คุรนัชญ์ ประทัปวากร

– – – – –

ลำดับที่ 997 (1/7/2567)

เด็กชายรฐนนท์ รุ่งแจ้ง

Qualifier 1 : พัฒนรัตน์ มั่นแดง
Qualifier 2 : วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
Verifier : กมล สันติพจนา

– – – – –

ลำดับที่ 996 (1/7/2567)

เด็กหญิงช่อทิพ คำสวาสดิ์

Qualifier 1 : ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์
Qualifier 2 : ชยพล พันธเสน
Verifier : ลภณ จิรโสภิน

– – – – –

ลำดับที่ 995 (30/6/2567)

เด็กชายสิรวิชญ์ มังกรอัศวกุล

Qualifier 1 : เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน
Qualifier 2 : ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย
Verifier : วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

– – – – –

ลำดับที่ 994 (1/6/2567)

เด็กชายชยาพันธ์ โชคฤทธิ์ผานนท์

Qualifier 1 : เซนณกร โสภาศรีพันธ์
Qualifier 2 : กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ
Verifier : ฤทธิ เบญจฤทธิ์

– – – – –

 

ลำดับที่ 993 (1/6/2567)

เด็กชายพลัฏฐ์ จิววัฒนานนท์

Qualifier 1 : ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย
Qualifier 2 : กิรกร ศรีฉัตรสุวรรณ
Verifier : ฤทธิ เบญจฤทธิ์

– – – – –

 

ลำดับที่ 992 (1/6/2567)

เด็กชายฐนกร เสรีวิริยะกุล

Qualifier 1 : ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย
Qualifier 2 : นภัทร์ อิชยาวณิชย์
Verifier : ฤทธิ เบญจฤทธิ์

– – – – –

ลำดับที่ 991 (1/6/2567)

นายปยุต คุณาวุฒิตระกูล

Qualifier 1 : ริบะคา วงศ์ชูแก้ว
Qualifier 2 : ธราวุฒิ ปราณีโชติรส
Verifier : ชยพล พันธเสน

– – – – –

ลำดับที่ 990 (1/5/2567)

ผศ.ดร.วันวร จะนู

Qualifier 1 : นภัทร มั่นเจริญ
Qualifier 2 : ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
Verifier : รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร

– – – – –

 

ลำดับที่ 989 (1/5/2567)

เด็กชายจิรภาส เย็นใจชน

Qualifier 1 : คณิน ฉัตรชยานุสรณ์
Qualifier 2 : นันทพงศ์ แซ่ลี่
Verifier : ธนพล เตียวัฒนานนท์

– – – – –

 

ลำดับที่ 988 (1/4/2567)

เด็กหญิงภิญญา ธนันวรัญ

Qualifier 1 : เกียรติยศ เลาหสุรโยธิน
Qualifier 2 : ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
Verifier : วีรโชติ งามจรัสศรีวิชัย

– – – – –

 

ลำดับที่ 987 (1/4/2567)

เด็กหญิงธนัทสุดา นิ่มสุวรรณ์

Qualifier 1 : ชยพล พันธเสน
Qualifier 2 : ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์
Verifier : ปรเมทย์ สุพุง

– – – – –

 

ลำดับที่ 986 (1/4/2567)

เด็กชายศลา อนันต์พูนผล

Qualifier 1 : ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ
Qualifier 2 : วชิร วชิระนิเวศ
Verifier : คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

– – – – –

 

ลำดับที่ 985 (1/4/2567)

เด็กชายภัทรพล รอดบรรจบ

Qualifier 1 : นายคณิต คำหงษา
Qualifier 2 : นายลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
Verifier : ลภณ จิรโสพิน

– – – – –

 

ลำดับที่ 984 (16/3/2567)

เด็กชายวายุภัค ชูชัยศรี

Qualifier 1 : จิตตบุณ มูลอ้อม
Qualifier 2 : ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์
Verifier : คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

– – – – –

 

ลำดับที่ 983 (16/3/2567)

นายปวีณ ปิยะตระกูลชัย

Qualifier 1 : พงศ์พันธ์ วิชาผง
Qualifier 2 : ไวชยันต์ ยูรทัย
Verifier : ลภณ จิรโศพิน

– – – – –

 

ลำดับที่ 982 (16/2/2567)

นายอภิวัชร์ แย้มยี่สุ่น

Qualifier 1 : พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร
Qualifier 2 : อนุสรณ์ ยวนกลาง
Verifier : ปรเมทย์ สุพุง

– – – – –

 

ลำดับที่ 981 (16/1/2567)

เด็กชายศุภกร​ พรหมทวีพูน

Qualifier 1 : พรเทพ​ สารคาม
Qualifier 2 : ลิขิต​ ฉัตรบัณฑิตกุล
Verifier : ชิษณุพงศ์​ แจ้งมาก

– – – – –

 

 

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป