ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่


ดั้งลำดับที่ 854 (1/11/2564)

เด็กชายชนาธิป​ มิ่ง​สุวรรณ

Qualifier 1 : พรรษกร​ บุญพลอย
Qualifier 2 : สัจจา​ ชัยภิบาล
Verifier : ลภณ จิรโศภิน

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 853 (1/11/2564)

 

เด็กชายจินตพงศ์ ซูเชอร์ ธรรมชัย

Qualifier 1 : กิตติคม ไกรอมร
Qualifier 2 : ณัฐศศิตา แสงงาม
Verifier : ลภณ จิรโศภิน

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 852 (1/11/2564)

เด็กหญิงธนิษฐา รุ่งธนาภิรมย์

Qualifier 1 : ธราวุฒิ ปราณีโชติรส
Qualifier 2 : เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์
Verifier : นภัทร์ อิชยาวณิชย์

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 851 (16/10/2564)

นายฏิยะพัฒน์ พรหมเต็ม

Qualifier 1 : นายธราวุฒิ ปราณีโชติรส
Qualifier 2 : นายเจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์
Verifier : นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภน

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 850 (16/9/2564)

นายเอกจินดา ธนาเลิศวิสุทธิ์

Qualifier 1 : นายศิวกร เชาวน์เลิศเสรี
Qualifier 2 : นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา
Verifier : MR. Shi Jin Bo

– – – – –

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป