ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่

ประจำเดือน เมษายน 2563

ดั้งลำดับที่ : … นาย …………

ดั้งลำดับที่ : … นาย …………

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป

หมายเหตุ : ที่สอบผ่านการวัดระดับฝีมือระดับดั้ง ในเดือนนี้ทำการประกาศในเดือนถัดไป