ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่


ดั้งลำดับที่ 884 (16/5/2565)

นางสาวพนิพร วังมูล

Qualifier 1 : ปรเมทย์ สุพุง
Qualifier 2 : ก้องเกียรติ ฮั่นตระกูล
Verifier : Yoon Chunho

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 883 (16/5/2565)

เด็กชายปัญญ์ ล้วนวิเศษ

Qualifier 1 : ชลธิชา มูลอ้อม
Qualifier 2 : พชรพล พัดเย็นชื่น
Verifier : นภัทร์ อิชยาวณิชย์

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 882 (16/5/2565)

เด็กชายวีรวิชญ์ กวีวัฒนถาวร

Qualifier 1 : จิตตบุณ มูลอ้อม
Qualifier 2 : พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร
Verifier : นภัทร์ อิชยาวณิชย์

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 881 (16/5/2565)

เด็กหญิงสิริลภัส เหล่าศรีนาท

Qualifier 1 : พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน
Qualifier 2 : ปรเมทย์ สุพุง
Verifier : วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 880 (16/5/2565)

เด็กชายพลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์

Qualifier 1 : อนุสรณ์ ยนวกลาง
Qualifier 2 : วีระยุทธ ศรีเพ็ชร
Verifier : นภัทร์ อิชยาวณิชย์

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 879 (16/5/2565)

เด็กชายสรวิชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

Qualifier 1 : ศุภิศรา กวีวัฒนถาวร
Qualifier 2 : นภัทร์ อิชยาวณิชย์
Verifier : ปารมี สุธีรัตน์

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 878 (16/5/2565)

นายรัฐภูมิ วนาโรจน์

Qualifier 1 : ติณณ์ โภชนพันธ์
Qualifier 2 : ปารย์พัศศ์ สิริมงคล
Verifier : คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 877 (16/5/2565)

นายพิริยกร วีรศุทธากร

Qualifier 1 : ศิวกร เชาวน์เลิศเสรี
Qualifier 2 : ชูพงษ์ มั่งมีตระกูล
Verifier : วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 876 (16/5/2565)

นายกรภัทร ธนาดำรงศักดิ์

Qualifier 1 : กฤษฏ์ เกศรา
Qualifier 2 : วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภน
Verifier : ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 875 (16/5/2565)

นายบัณฑิต อุษาภิมาศกุล

Qualifier 1 : ปารมี สุธีรัตน์
Qualifier 2 : วรท ตัณพิสุทธิ์
Verifier : คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 874 (16/5/2565)

นายพัฒนินท์​ รุ่งเรืองเกษมสุข

Qualifier 1 : บวร​ ปานกลาง
Qualifier 2 : ศิวกร​ เชาวน์เลิศเสรี
Verifier : คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 873 (16/5/2565)

นายนันทพงศ์ แซ่ลี่

Qualifier 1 : ธราวุฒิ ปราณีโชติรส
Qualifier 2 : เจนพจน์ อภิเรืองพิทักษ์
Verifier : วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 872 (16/5/2565)

นายเกษม พันธุ์สิน

Qualifier 1 : ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย
Qualifier 2 : พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
Verifier : นภัทร์ อิชยาวณิชย์

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 871 (1/4/2565)

นายณัฐวัฒน์ อภิชิตปิติพงศ์

Qualifier 1 : คุณากร กสิกิจนำชัย
Qualifier 2 : ธนกร นาคะพงษ์
Verifier : วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

– – – – –

 

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป