ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่


ดั้งลำดับที่ 841


เด็กชายภูวิช อุฑารสกุล

Qualifier 1 : นายปณิธาน ศรีภราพิทักษ์
Qualifier 2 : นายดนัย สุวัชรา
Verifier : นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 840


เด็กชายธนดล สุคนธเวศ

Qualifier 1 : นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม
Qualifier 2 : นายปารมี สุธีรัตน์
Verifier : นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 839


เด็กหญิงเศรัณย์พร เกียรติกูลขจร

Qualifier 1 : นายมติ ทาเจริญศักดิ์
Qualifier 2 : นายคณิต คำหงษา
Verifier : นายชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 838


นายเตชินท์ ฉันทจิตปรีชา

Qualifier 1 : นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน
Qualifier 2 : นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์
Verifier : นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์

 

 

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป