ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่

และ

ผู้ที่ได้รับการปรับระดับฝีมือ

ประจำเดือน กันยายน 2563


ดั้งใหม่

ดั้งลำดับที่ 815
เด็กชายปภังกร พงษ์เดช ระดับ 1 ดั้งเพชร

Qualifier 1 : นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์
Qualifier 2 : นายศิวา บุญประเทือง
Verifier : Mr. Jin Bo Shi

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 81ุ6

นายปรัชญา ธรรมบุตร ระดับ 1 ดั้ง

Qualifier 1 : นางสาวชลธิชา มูลอ้อม
Qualifier 2 : นายชูพงษ์ มั่งมีตระกูล
Verifier : รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 817

นายไตรนพ เสือปู่ ระดับ 1 ดั้ง

Qualifier 1 : เด็กชายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกุล
Qualifier 2 : เด็กชายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย
Verifier : นายประชารักษ์​ จริยาวัฒนกุล

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 818

นายอรรถพล​ ศรีพุ่มบาง ระดับ 1 ดั้ง

Qualifier 1 : นายวินิจฉัย​ สีหบรรพต
Qualifier 2 : นายชูพงษ์ มั่งมีตระกูล
Verifier : นายประชารักษ์​ จริยาวัฒนกุล

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 819

เด็กชายภูวิช สหกิจภิญโญ ระดับ 1 ดั้ง

Qualifier 1 : เด็กชายกัมปนาท สุนทรธรรม
Qualifier 2 : เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร
Verifier : นายชยพล พันธเสน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 820

เด็กชายทีปกาญจน์ วงศ์วานศรีสุข ระดับ 1 ดั้ง

Qualifier 1 : นางสาวณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ
Qualifier 2 : นายคณิต คำหงษา
Verifier : นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 821

เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ ระดับ 1 ดั้ง

Qualifier 1 : นายคณิต คำหงษา
Qualifier 2 : นายคณิณ ฉัตรชยานุสรณ์
Verifier : นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 822

เด็กหญิงเขมจิรา เดชจิรพงศาธร ระดับ 1 ดั้ง

Qualifier 1 : เด็กชายนฤสรณ์ ต่อทวีทรัพย์
Qualifier 2 : นายสุวิจักขณ์ จังลักษมี
Verifier : นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 823

เด็กชายติณณ์ ไชยสถิตวานิช ระดับ 1 ดั้ง

Qualifier 1 : นายเอก ชูโชติถาวร
Qualifier 2 : นายลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
Verifier : นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 824

นายขวัญชัย อ่อนจันทร์ ระดับ 1 ดั้ง

Qualifier 1 : นายชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา
Qualifier 2 : นายอนุสรณ์ ยวนกลาง
Verifier : นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 825

นายสรวิทย์ เลิศวิไล ระดับ 1 ดั้งเพชร

Qualifier 1 : นายลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
Qualifier 2 : นายพาวี นุ้ยบุตร
Verifier : Mr. Jin Bo Shi

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 826

เด็กชายตันติ ตันติจตุรพร ระดับ 1 ดั้ง

Qualifier 1 : เด็กชายพิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์
Qualifier 2 : นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์
Verifier : นายประชารักษ์​ จริยาวัฒนกุล

– – – – –


เลื่อนระดับ


ดั้งลำดับที่ 732
เด็กชายอคิรา นุ้ยบุตร
สอบเลื่อนระดับฝึมือ จาก 4 ดั้ง เป็น 4 ดั้งเพชร
– – – – –

 


ดั้งลำดับที่ 684
เด็กชายปุณณริศ อิทธิสกุลชัย
เลื่อนระดับฝึมือ จาก 3 ดั้ง เป็น 4 ดั้ง
จากรายการ Master IQ-UP Championship 1/2020
– – – – –

 


ดั้งลำดับที่ 758
เด็กชายจิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย
สอบเลื่อนระดับฝึมือ จาก 1 ดั้ง เป็น 2 ดั้งเพชร
– – – – –

 


ดั้งลำดับที่ 706
เด็กชายสุภณัท อุดมเพทายกุล
สอบเลื่อนระดับฝึมือ จาก 1 ดั้ง เป็น 2 ดั้งเพชร

– – – – –

 


ดั้งลำดับที่ 810
นายฉัตรชัย วงษ์วาร
สอบเลื่อนระดับฝึมือ จาก 1 ดั้ง เป็น 2 ดั้งเพชร
– – – – –

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป