ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่


ดั้งลำดับที่ 924 (1/1/2566)

เด็กชาย เจริญธรรม มยุรลีลา

Qualifier 1 :พรเทพ สารคาม
Qualifier 2 :นภัทร มั่นเจริญ
Verifier :ปารมี สุธีรัตน์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 923 (16/12/2565)

นายภราดล พรอำนวย

Qualifier 1 :สัจจา ชัยภิบาล
Qualifier 2 :ปรเมทย์ สุพุง
Verifier :รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 922 (16/12/2565)

นายธีรภัทร สุระประสิทธิ์

Qualifier 1 :ดุษฎี นราวีรวุฒิ
Qualifier 2 :สุวิจักขณ์ จังลักษมี
Verifier :JIN BO SHI

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 921 (1/12/2565)

QING YUN SHI

Qualifier 1 :ดุษฎี นราวีรวุฒิ
Qualifier 2 :สุวิจักขณ์ จังลักษมี
Verifier :ลภณ จิรโศภิน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 920 (1/12/2565)

นายเสกสรรค์ เกียรติกูลขจร

Qualifier 1 :ศิริชัย เอมใจ
Qualifier 2 :พรเทพ สารคาม
Verifier :ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 919 (1/12/2565)

เด็กชายปวรปรัชญ์ ทับสาย

Qualifier 1 :นภัทร มั่นเจริญ
Qualifier 2 :พรเทพ สารคาม
Verifier :ชยพล พันธเสน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 918 (1/12/2565)

นายวีรวัฒน์ ธันญะทวี

Qualifier 1 :โรเบิร์ต จิณโณไพมาร์
Qualifier 2 :ริบะคา วงศ์ชูแก้ว
Verifier :ธนพล เตียวัฒนานนท์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 917 (16/11/2565)

นายพัฒนรัตน์ มั่นเเดง

Qualifier 1 :กานต์พงศ์ วัฒนวรางศิกูร
Qualifier 2 :เดอเรน ฟู
Verifier :ชยพล พันธเสน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 916 (16/11/2565)

เด็กหญิงกัญญาพัชร มีนวล

Qualifier 1 :ษาวารี พันธเสน
Qualifier 2 :ชยพล พันธเสน
Verifier :ดุษฎี นราวีรวุฒิ

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 915 (1/11/2565)

เด็กหญิงธรรม์ ปิ่นสุภา

Qualifier 1 :ปารมิตา สุธีรัตน์
Qualifier 2 :ปารมี สุธีรัตน์
Verifier :ชยพล พันธเสน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 914 (1/11/2565)

เด็กหญิงณฐารินทร์ ศรีโคตรโพธิ์

Qualifier 1 :ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล
Qualifier 2 :ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
Verifier :ชยพล พันธเสน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 913 (1/11/2565)

เด็กชายธีรธร สุรเจริญชัยกุล

Qualifier 1 :ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
Qualifier 2 :วิญ เกตุนิ่ม
Verifier :นภัทร อิชยาวณิชย์

– – – – –

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป