ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่


 

ดั้งลำดับที่ 940 (16/5/2566)

นางสาวปรางค์แก้ว อัศวพิชญโชติ

Qualifier 1 :ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล
Qualifier 2 : ปรัชญา จันทร์วิโรจน์
Verifier : ลภณ จิรโศภิน

 

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 939 (1/5/2566)

นายศักย์ปภพ โชติพิริยากุล

Qualifier 1 :นันทวัฒน์ พระไตรยะ
Qualifier 2 : ฉัตรชัย วงษ์วาร
Verifier : พลวุฒิ ทรงสุข

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 938 (1/5/2566)

เด็กชายวชิร วชิระนิเวศ

Qualifier 1 :ริบะคา วงศ์ชูเเก้ว
Qualifier 2 : เชษฐา ปางวัชรากร
Verifier : วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 937 (1/5/2566)

เด็กชายธนบดี ทวีปวรากุล

Qualifier 1 :พรเทพ สารคาม
Qualifier 2 : ปรัชญา จันทร์วิโรจน์
Verifier : กัมปนาท สุนทรธรรม

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 936 (1/5/2566)

เด็กชายกิตติพัทธ์ มาอ่อน

Qualifier 1 :วิญ เกตุนิ่ม
Qualifier 2 : สุภากรณ์ ดำรงเดช
Verifier : SHI JIN BO

– – – – –

 

 

ดั้งลำดับที่ 935 (1/4/2566)

เด็กหญิงอนัตตา สว่างวัฒน์

Qualifier 1 :นภัทร มั่นเจริญ
Qualifier 2 : ทีปกร กลางประพันธ์
Verifier : ชยพล พันธเสน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 934 (1/4/2566)

นายภัทรพล รัชอินทร์

Qualifier 1 :  สุภากรณ์ ดำรงเดช
Qualifier 2 : พีรสิชฌ์ วรนันท์ศิริ
Verifier : ชยพล พันธเสน

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 933 (1/4/2566)

นายสมชาย คงกะพันธ์

Qualifier 1 : วีระยุทธ ศรีเพ็ช
Qualifier 2 : ธนพล เตียวัฒนานนท์
Verifier : ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 932 (1/4/2566)

เด็กหญิงภาวิตา สินทอง

Qualifier 1 : ปรัชญา จันทร์วิโรจน์
Qualifier 2 : ฉันทัช ออรุ่งโรจน์
Verifier : กัมปนาท สุนทรธรรม

– – – – –

 

 

ดั้งลำดับที่ 931 (1/4/2566)

เด็กชายจิรภาส ภัทโรวาสน์

Qualifier 1 : กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์
Qualifier 2 : ทีปกร กลางประพันธ์
Verifier : ชยพล พันธเสน

– – – – –

 

 

ดั้งลำดับที่ 930 (16/3/2566)

นายถิรมนัส ศรีจันทร์ผ่อง

Qualifier 1 :อนุสรณ์ ยวนกลาง
Qualifier 2 :พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร
Verifier :ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

 

 

ดั้งลำดับที่ 929 (16/2/2566)

เด็กชายปณิธิ แช่มเล็ก

Qualifier 1 :ธนพงษ์ พงษ์เพียร
Qualifier 2 :คณิต คำหงษา
Verifier :กัมปนาท สุนทรธรรม

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 928 (16/2/2566)

เด็กชายณัฎฐพัชร์ อ่อนจันทร์

Qualifier 1 :พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์
Qualifier 2 :ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์
Verifier :ธนพล เตียวัฒนานนท์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 927 (16/2/2566)

นายสรยุทธ รอบรู้

Qualifier 1 :ศิริชัย เอมใจ
Qualifier 2 :จิตตบุณ มูลอ้อม
Verifier :ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 926 (16/2/2566)

เด็กชายภูผา กสิกิจนำชัย

Qualifier 1 :ปรัชญา จันทร์วิโรจน์
Qualifier 2 :ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก
Verifier :นภัทร อิชยาวณิชย์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 925 (16/2/2566)

นายพงศกร สมทอง

Qualifier 1 :นภัทร์ อิชยาวณิชย์
Qualifier 2 :กิตติพงค์ วงศ์ถาวราวัฒน์
Verifier :ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 924 (1/1/2566)

เด็กชาย เจริญธรรม มยุรลีลา

Qualifier 1 :พรเทพ สารคาม
Qualifier 2 :นภัทร มั่นเจริญ
Verifier :ปารมี สุธีรัตน์

– – – – –

 

 

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป