ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่


ดั้งลำดับที่ 846

นายธนวรรษ ภพวรรษธน

Qualifier 1 : นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา
Qualifier 2 : นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร
Verifier : นายชยพล พันธเสน

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 845

เด็กชายปัณณพงศ์ กีรติอนันต์พร

Qualifier 1 : นายปณิธาน ศรีภาพิทักษ์
Qualifier 2 : นายสิทธิชัย ยอดชลูด
Verifier : นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 844

เด็กชายชาคริต ลิ้มรัชตามร

Qualifier 1 : นายปณิธาน ศรีภาพิทักษ์
Qualifier 2 : นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ
Verifier : นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 843

เด็กชายวิชญ์ ลิ้มรัชตามร

Qualifier 1 : นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์
Qualifier 2 : นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์
Verifier : นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

– – – – –

 

 

ดั้งลำดับที่ 842

เด็กชายศุภวิชญ์ เหล่าศรีนาท

Qualifier 1 : นายนธีทร บลอมฟีลด์
Qualifier 2 : นายสิทธิชัย ยอดชลูด
Verifier : นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 841


เด็กชายภูวิช อุฑารสกุล

Qualifier 1 : นายปณิธาน ศรีภราพิทักษ์
Qualifier 2 : นายดนัย สุวัชรา
Verifier : นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 840


เด็กชายธนดล สุคนธเวศ

Qualifier 1 : นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม
Qualifier 2 : นายปารมี สุธีรัตน์
Verifier : นายชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล

– – – – –

 

 

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป