ประกาศรายชื่อดั้งประจำเดือน

ขอแสดงความยินดีกับนักหมากล้อม
ระดับดั้งคนใหม่


ดั้งลำดับที่ 911 (16/9/2565)

เด็กชายพลเสฏฐ์​ เฉลิม​วัฒน์​

Qualifier 1 :จิตตบุญ มูลอ้อม
Qualifier 2 :พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
Verifier :ฤทธิ์​ เบญจฤทธิ์​

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 910 (16/9/2565)

เด็กหญิงปุณิกา แสงสว่าง

Qualifier 1 :พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน
Qualifier 2 :ปณิธาน ศรีภราพิทักษ์
Verifier :ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 909 (16/9/2565)

เด็กชายกริน กรินชัย

Qualifier 1 :พัฒนะ แฉ่งสูงเนิน
Qualifier 2 :ปณิธาน ศรีภราพิทักษ์
Verifier :ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 908 (1/9/2565)

นายฉลองยศ อินทยศ

Qualifier 1 :นภัทร์ อิชยาวณิชย์
Qualifier 2 :โรเบิร์ต จิณโณ ไพมาร์
Verifier :กัมปนาท สุนทรธรรม

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 907 (1/9/2565)

นายมงคล ฉิมพิภพ

Qualifier 1 :อนุสรณ์ ยวนกลาง
Qualifier 2 :สุวิจักขณ์ จังลักษมี
Verifier :วีระยุทธ ศรีเพ็ชร

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 906 (1/9/2565)

นายเทิดศักดิ์ แพงจันทร์

Qualifier 1 :ปรเมทย์ สุพุง
Qualifier 2 :เถลิงศักดิ์ ชาญศิริรัตนา
Verifier :ลภณ จิรโศภิณ

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 905 (1/9/2565)

นายธนานันท์ เยาวละออง

Qualifier 1 :ปรเมทย์ สุพุง
Qualifier 2 :เถลิงศักดิ์ ชาญศิริรัตนา
Verifier :ลภณ จิรโศภิณ

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 904 (1/9/2565)

เด็กชายเมธาสิทธิ์ ครั่งฝา

Qualifier 1 :ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
Qualifier 2 :วรท ตัณพิสุทธิ์
Verifier :ดุษฎี นราวีรวุติ

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 903 (1/9/2565)

นางสาวรณิดา เปรมพรวิพุธ

Qualifier 1 :วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
Qualifier 2 :พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์
Verifier :นภัทร อิชยาวนิชย์

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 902 (1/9/2565)

เด็กหญิงปาณิสรา พรหมเต็ม

Qualifier 1 :นฤชิต สิงห์ปี
Qualifier 2 :วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
Verifier :นภัทร อิชยาวณิชน์

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 901 (1/9/2565)

เด็กชายสรวิชญ์​ จันทร์เจริญฤทธิ์

Qualifier 1 :เอก​ ชูโชติถาวร
Qualifier 2 :ลิขิต​ ฉัตรบัณฑิตกุล
Verifier :กัมปนาท​ สุนทรธรรม

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 900 (1/9/2565)

นายภูผาภูมิ ชูพงศ์

Qualifier 1 :ษาวารี พันธเสน
Qualifier 2 :วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
Verifier :ลภณ จิรโศภิน

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 899 (1/9/2565)

เด็กชายนนทพัทธ์ พีรภาพ

Qualifier 1 :ทีปกร กลางประพันธ์
Qualifier 2 :ณัฐพล ชุนประสาน
Verifier :กัมปนาท สุนทรธรรม

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 898 (16/8/2565)

 

นายนพรัตน์ เหง้าณี

Qualifier 1 :มติ ทาเจริญศักดิ์
Qualifier 2 :ธนกร นาคะพงษ์
Verifier :ลภณ จิรโศภิณ

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 897 (16/8/2565)

เด็กชายพิชญะ ตั้งตระกูลวงศ์

Qualifier 1 :พัชรพล เตียวัฒนานนท์
Qualifier 2 :ลิขิต ฉัตรบัณฑิตกุล
Verifier :SHI JIN BO

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 896 (16/8/2565)

นายชนัยชนม์ ศรีผดุง

Qualifier 1 :เทวนาถ ดมอุ่นดี
Qualifier 2 :ศุภศิต กุมจันทึก
Verifier :ชยพล พันธเสน

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 895 (16/8/2565)

นายสุทธิพงศ์ บุญเรืองขาว

Qualifier 1 :ธนกร วราสิทธุ์
Qualifier 2 :ดนัย สุวัชรา
Verifier :ชัยพล พันธเสน

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 894 (16/8/2565)

นายปรวิ​ศร์​ โอ่ทอง

Qualifier 1 :ไวชยันต์​ ยูระทัย
Qualifier 2 :คณิต​ คำหงษา
Verifier :ชัยพล พันธเสน

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 893 (16/8/2565)

นายพลวัฒน์ พุ่มทอง

Qualifier 1 :ธนกร วราสินธุ์
Qualifier 2 :ปรเมทย์ สุพุง
Verifier :ชยพล พันธเสน

– – – – –

ดั้งลำดับที่ 892 (1/8/2565)

เด็กชายอัฏฐวัฒน์ สิริเฉลิมกุล

Qualifier 1 :ไวชยันต์ ยูระทัย
Qualifier 2 :วันเฉลิม สิงห์สุทธิ์
Verifier :ธีระ รุ่งเรื่องทวีพงศ์

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 891 (1/8/2565)

นายธีระ ศิริธีรากุล

Qualifier 1 :ลภณ จิรโศภิณ
Qualifier 2 :ธีรธรรศ ศิริธีรากุล
Verifier :คุณัชญ์ ประทีปวรกุล

– – – – –

 

ดั้งลำดับที่ 890 (1/8/2565)

นายเดอเรน ฟู

Qualifier 1 :พรเทพ สารคาม
Qualifier 2 :กฤษฎิ์ เกศวา
Verifier :ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก

– – – – –

 

 

 

 

ขอให้ท่านพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องและเป็นกำลังในการพัฒนาวงการหมากล้อมสืบไป