ติดต่อสมาคมฯ

ติดต่อสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เลขที่ 58/28 อาคาร THE TARA ชั้น 15 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

E-mail Address: [email protected]

โทรศัพท์: 02-071-2911