ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 ประเภทบุคคลชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายศิวกร  เชาวน์เลิศเสรี  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

รองชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐดนัย  แย้มเย็นเจริญ  โรงเรียนระยองวิทยาคม

อันดับ ๓ ได้แก่ นายปารย์พัศศ์  ศิริมงคล  โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประเภทบุคคลหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงวริศรา  วรรณวงศ์วัฒนา  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

รองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงณัฐศศิตา  แสงงาม  โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

อันดับ ๓ ได้แก่ เด็กหญิงธวัลรัตน์  อนุการสกุลชูลาภ  โรงเรียนธาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประเภทคู่ชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอำนวยศิลป์ ประกอบด้วย นายปัณณภัท  อิทธิสกุลชัย และ เด็กชายภาสวีร์  ประพันธ์วัฒนสุข

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ประกอบด้วย เด็กชายพลวัฒน์  พุ่มทอง และ เด็กชายธนกานต์  ฟับางยุง

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเสิงสาง ประกอบด้วย นายนนทชัย  แพงมา และ นายนนท์ปวิธ  วรรณโชติวัฒน์

ประเภทคู่หญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกอบด้วย นางสาวพรนัชชา  หงษ์ทอง และ นางสาวธนัตถา  โพธิคาร

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ประกอบด้วย เด็กหญิงธัญรดา  พันธุ์บ้านแหลม และ เด็กหญิงสุจิรา  วาชัยศรี

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเสิงสาง ประกอบด้วย นางสาวศิรินญา  จินตนา และ นางสาวชญานิศ  สิงหาราโท

ประเภทคู่ผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนหอวัง ประกอบด้วย เด็กชายชัยภณ  ธงนำชัยมา และ เด็กหญิงพิมมาดา  ศรีสุข

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ประกอบด้วย เด็กหญิงศิริภัสสร  ถนัดหมอ และ เด็กชายชัยวัฒน์  ถนัดหมอ

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร ประกอบด้วย เด็กชายคมทัต  ปั้นลาย และ เด็กหญิงพิธุนันท์ ผจงจิตยางกูร

ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประกอบด้วย  นายกัมปนาท  สุนทรธรรม, เด็กชายวริศ  จตุรภุชพรพงศ์ และ นายสุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชลราฎรอำรุง ประกอบด้วย เด็กชายธนพงษ์  พงษ์เพียร, เด็กชายสรรเพชรญ์  วัฒนไพโรจน์รัตน์ และ นายธนดล  นาคพีระยุทธ

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม ประกอบด้วย  เด็กชายพันษพัฒน์  พุฒิธนะสุทร, นายธนกฤต สุนทรเวชพงษ์ และ นายคาณัสนันท์  อักษรศรี

ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกอบด้วย เด็กหญิงปุญญ์ปภา  เหมบุตร, เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญรวม และ เด็กหญิงกนิษฐา  โชคลาภ

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนระยองวิทยาคม ประกอบด้วย นางสาวอนันทยา  แก้วพงษ์พันธ์, นางสาวภัทรนันทร์  เกียรติกุล และ เด็กหญิงนวภัทร  คำพุฒ

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ประกอบด้วย เด็กหญิงณิชา  พละมาตร, เด็กหญิงสรัลชนา  แสงคำ และ เด็กหญิงสุชาวดี  พาที

ประเภททีมผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย นายเตชินท์  ฉันทจิตปรีชา, นางสาวศศิกานต์  ทัศนแสงสูรย์ และ นางสาววีรินทร์  ตันพิสุทธิ์

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดี้ยน ประกอบด้วย เด็กหญิงพิชาภา  สถาคกุล, เด็กชายธนกร  สัจจวโรดม และ เด็กชายปุณณวิช  สถาคกุล

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ประกอบด้วย เด็กชายปุณณฤทธิ์  แซ่เจียง, เด็กชายสิงห์ คูรอช ลาร์คคี่ และ เด็กหญิงณัฐนันท์  วรพฤทธานนท์

 

รางวัลถ้วยคะแนนรวมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้แก่ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จากผลงาน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

 

 

รางวัลถ้วยคะแนนรวมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม จากผลงาน 2 เหรียญทอง