ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เป็นวันแรกของการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

ผลการแข่งขันมีดังนี้

 ประเภทบุคคลชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ นายพงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม  จากโรงเรียนโยธินบูรณะ

รองชนะเลิศ ได้แก่ นายไชยกานต์ กาญจนศิลป์   จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

อันดับ ๓ ได้แก่ นายปัญญา เจนพิทักษ์   จากโรงเรียนอัสสัมชัญ

ประเภทบุคคลหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชลธิชา มูลอ้อม  จากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

รองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกุลละปรียา วิศรุตวาณิชย์   จากโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อันดับ ๓ ได้แก่ นางสาวธนพร รอบรู้   จากโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

ประเภทคู่ชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ประกอบด้วย นายณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ และ นายพรรษกร บุญพลอย

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกอบด้วย เด็กชายพัฒนินท์ รุ่งเรืองเกษมสุข และ เด็กชายรัฐภูมิ วนาโรจน์

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประกอบด้วย นายอภิวัชร์ แย้มยี่สุ่น และ นายวีรวิชญ์ บัณฑิตานุกูล

  ประเภทคู่หญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกอบด้วย นางสาวณุชนารถ นันทศรีรัตน์ และ นางสาวธันยกานต์ มณีทูล

รองชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประกอบด้วย นางสาว ชุติมณฑน์ เฉลียงพจน์ และ นางสาว เกตุแก้ว หนูทอง

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนบางเลนวิทยา ประกอบด้วย นางสาวสุพรรษา บุญลือพันธ์ และ นางสาวธนัชพร มาเที่ยง

ประเภทคู่ผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประกอบด้วย นางสาวรณิดา  เปรมพรวิพุธ และ นายจักรนิภัทร  พรหมเต็ม

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกอบด้วย นางสาวนิชชาภา  กิตติรัตวรางกูร และ นายภูริ อุ่นใจเพื่อน

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ประกอบด้วย นางสาวศุภิสรา  พงษ์รัตนกูล และ นายณภัทร  ปัทมินทร์

ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบด้วย  นายอครพล บุญกล่ำ, นายเมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงษ์ และ นายเผยเจีย เจิ้ง

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประกอบด้วย นายพีธศักดิ์ สุทธิอรรถศิลป์, นายภคพล เตชวิริยะ และ นายพชร เทศวัง

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย  นายกฤตภัค ทองเนื้ออ่อน, นายสรยุทธ รอบรู้ และ นายนฤสรณ์ ต่อทวีทรัพย์

ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอมาตยกุล ประกอบด้วย เด็กหญิงนภัทร มั่นเจริญ, นางสาว บุุญยวีร์ ธนาบูรณะสิริ และ เด็กหญิงจิดาภา วัชระมโนกานต์

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ประกอบด้วย นางสาว ผไทมาศ บุญรวม, เด็กหญิงวนัชพร เอนกบุญญาภิรมย์ และ เด็กหญิงอนันตญา วารินหอมหวน

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ ประกอบด้วย นางสาวแพรวพรรณ ตันติวัชรเสรีกุล, นางสาวพลอยชมพู ศรีประทุม และ นางสาวพิมพกานต์ กำลังศิลป์

ประเภททีมผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย นายพัสกร ศรีบุญเจริญ, นายณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ และ เด็กหญิงเขมิกา เจรีรัตน์

รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมหรรณพาราม ประกอบด้วย นายปฏิภาณ คำภักดี, เด็กหญิงภาธิตา จั่นเพ็ชร์ และ เด็กหญิงแพรวา เลิศบางพลัดนาย

อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ประกอบด้วย นายสุทธิชาติ วงศ์สัจจา, นายประพัทธ์ ภู่เกิด และ นางสาวสุภาภรณ์ สุภารัมย์

 

รางวัลถ้วยคะแนนรวมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ จากผลงาน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง

 

รางวัลถ้วยคะแนนรวมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้แก่ โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม จากผลงาน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน