ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทบุคคลชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย ธัชนนท์ ยโลดม โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์
รองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย ปารมี สุธีรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
อันดับ ๓ ได้แก่ เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 

ประเภทบุคคลหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิง ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิง จิราภา เกียรติกูลขจร โรงเรียนชลกันยานุกูล
อันดับ ๓ ได้แก่ เด็กหญิง ศุภิศรา กวีวัฒนถาวร โรงเรียนมารีวิทย์ บ่อวิน

ประเภทคู่ชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอำนวยศิลป์
ประกอบด้วย เด็กชาย พิรอาชร์ สิทธิจิตวัฒน์
เด็กชาย ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประกอบด้วย เด็กชาย ชนาธิป มิ่งสุวรรณ
เด็กชาย ณัฐเศรษฐ คอเชอเนียวสกี้
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ประกอบด้วย เด็กชาย กฤตพล มหาประคุณชัย
เด็กชาย ศุภกร ลีลามัจฉากุล

ประเภทคู่หญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าข้าม
ประกอบด้วย เด็กหญิง อาพัชร์สรา จุ่นวาที
เด็กหญิง เมทลีน สภาพญาติ
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วย เด็กหญิง ภคมน นฤชัยกุศล
เด็กหญิง อภิสรา จ๊อยซ์ ฮาร์ท
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดราชโอรส
ประกอบด้วย เด็กหญิง อัญชิสา เจนวิทยาการกุล
เด็กหญิง กิ่งกมล รุจิศาสตร์

ประเภทคู่ผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสวนลุมพินี
ประกอบด้วย เด็กชาย ทีรพล กรเกิด
เด็กหญิง กชนัญญ์ อินทรธานี
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
ประกอบด้วย เด็กชาย อภิวิชญ์ มีชูประสิทธิ์
เด็กหญิง รินลดา ลักษณะ
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
ประกอบด้วย เด็กชาย วิทวัส หมื่นสุข
เด็กหญิง ชมจันทร์ งามฉ่องสกุล

ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ประกอบด้วย เด็กชาย ติณณ์ โภชนพันธ์
เด็กชาย กฤษฎิ์ เกศวา
เด็กชาย พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ประกอบด้วย เด็กชาย ชัยนันท์ จีระศิริ
เด็กชาย สุภณัท อุดมเพทายกุล
เด็กชาย สิรเศรษฐ์ เตชะสมบูรณ์
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย เด็กชาย ธนบดี ศิริชัยเกษม
เด็กชาย สิรวิชญ์ พิพิธรังษี
เด็กชาย ปรินทร์ หวังพิชญสุข

ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประกอบด้วย เด็กหญิง ลาภิศรา ฉิมพัด
เด็กหญิง รุ้งเดือน พิพัฒนบวรกุล
เด็กหญิง นันท์นภัส จตุปาริสุทธิ์
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์
ประกอบด้วย เด็กหญิง รุ่งตะวัน ดียืน
เด็กหญิง นฤวรรณ รอดจำปา
เด็กหญิง นิชานันท์ แหวนหล่อ
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนสวนลุมพินี
ประกอบด้วย เด็กหญิง กมลชนก แดนจันทร์
เด็กหญิง อรุณลักษณ์ พันธ์สำโรง
เด็กหญิง ธมนวรรณ ทั่งทอง

ประเภททีมผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
ประกอบด้วย เด็กชาย อภิชา ต่อสุทธิ์กนก
เด็กชาย กรภัทร ธนาดำรงศักดิ์
เด็กหญิง ธรรม์ ปิ่นสุภา
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน
ประกอบด้วย เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ยางสูง
เด็กหญิง ศศิประภา เมืองสง
เด็กชาย เทอดศักดิ์ เพชรไตรภพ
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
ประกอบด้วย เด็กชาย สิรภัทร คมรมณ์
เด็กหญิง ณัฏฐพัชร เพิ่มทรัพย์
เด็กชาย สิรภัทร คมรมณ์

 

รางวัลถ้วยคะแนนรวมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จากผลงาน 1 ทอง ประเภททีมชาย

 

รางวัลถ้วยคะแนนรวมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากผลงาน 1 ทอง ประเภทบุคคลหญิง
1 เงิน ประเภทคู่หญิง