ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการตัดสินโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น.

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภทบุคคลชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย วิญ เกตุนิ่ม โรงเรียนบ้านเรียนครอบครัวเกตุนิ่ม
รองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชาย กิตติคม ไกรอมร โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
อันดับ ๓ ได้แก่ เด็กชาย เตชธร สุขประวิทย์ โรงเรียนอรรถมิตร

ประเภทบุคคลหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิง วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
รองชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิง ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
อันดับ ๓ ได้แก่ เด็กหญิง กัญญาพัชร มีนวล โรงเรียนประชานิเวศน์

ประเภทคู่ชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย เด็กชาย ปวรพัฒน์ สิริจิราพัฒน์
เด็กชาย สหพัฒน์ สิริจิราพัฒน์
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ประกอบด้วย เด็กชาย อริยวิชญ์ ตรัยไชยาพร
เด็กชาย พลเสฏฐ์ เฉลิมวัฒน์
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วย เด็กชาย สุขกมล พีรภาพ
เด็กชาย นนทพัทธ์ พีรภาพ

ประเภทคู่ผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
ประกอบด้วย เด็กหญิง วินิทรา สถิตย์วิริยะกุล
เด็กชาย ปวริศ จารุอำไพแสง
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ประกอบด้วย เด็กหญิง ขวัญญาดา ทับสาย
เด็กชาย ปวรปรัชญ์ ทับสาย
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
ประกอบด้วย เด็กหญิง พิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์
เด็กชาย พลพีระเดช เหล่าโภคทรัพย์

ประเภททีมชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ประกอบด้วย เด็กชาย วรชน ดุจพิบูลย์ผล
เด็กชาย ปภังกร พงษ์เดช
เด็กชาย ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ประกอบด้วย เด็กชาย จรูญศักดิ์ สารพิมพา
เด็กชาย ธนนท์ ธัญญกสิกล
เด็กชาย เตชินท์ ศรีคุ้ม
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนประชานิเวศน์
ประกอบด้วย เด็กชาย จักรภัทร เจนวิชชุเมธ
เด็กชาย ภูวเนศวร์ ศรีสุข
เด็กชาย ปณิธาน ธูปเทียนรัตน์

ประเภททีมหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
ประกอบด้วย เด็กหญิง ปิญช์นัชชา พราหมณ์พุฒิคุณ
เด็กหญิง เขมจิรา เดชจิรพงศาธร
เด็กหญิง ชาลิสา ประดิษฐ์วงษ์
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ประกอบด้วย เด็กหญิง ไอรัก ฟูกูฮาระ
เด็กหญิง จันทปภา อังธารารักษ์
เด็กหญิง ณัฐรินีย์ ศรีวชิรวัฒน์
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนประชานิเวศน์
ประกอบด้วย เด็กหญิง จิรัชญา แจ้งกระมล
เด็กหญิง สุธารัตน์ แก้วพวง
เด็กหญิง ปิยธิดา ธูปเทียนรัตน์

ประเภททีมผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
ประกอบด้วย เด็กชาย ณัฏฐพัชร อ่อนจันทร์
เด็กหญิง นวภัทร ภัทโรวาสน์
เด็กชาย จิรภาส ภัทโรวาสน์
รองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
ประกอบด้วย เด็กหญิง กัลยรักษ์ วณิชย์วรนันต์
เด็กชาย ธีรวัฒน์ เอี่ยมเจริญชัย
เด็กชาย วีรวิชญ์ วัฒนาเศลารัตต์
อันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ประกอบด้วย เด็กชาย ธาวิน สิงหถนัดกิจ
เด็กชาย ลู่จา หวัง
เด็กหญิง ปาณิสรา พรหมเต็ม

 

รางวัลถ้วยคะแนนรวมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
จากผลงาน 1 ทอง ประเภททีมชาย

 

รางวัลถ้วยคะแนนรวมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
จากผลงาน 1 ทอง ประเภทบุคคลหญิง 1 เงิน ประเภททีมหญิง