สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์, อาทิตย์ที่ 5-6 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ ศูนย์การค้าซีคอน แสควร์ จัดการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563ศูนย์การค้าซีคอน แสควร์ (ศรีนครินทร์)

สรุปการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม มีผู้สอบทั้งหมด 147 คน แบ่งระดับสอบได้ดังนี้
Dan 36 คน สอบผ่าน 9 คน
Kyu 111 คน สอบผ่าน ผ่าน 88 คน