ผลการแข่งขัน Thailand Go Championship 2020

Thailand Go Championship 2020 การแข่งขันหมากล้อมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต โดยแชมป์ประเภท High Dan ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ ปี 2564 อีกด้วย

 

 

ผลการแข่งขัน มีดังนี้

วิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช 6 ดั้ง คว้าแชมป์ Thailand Go Championship 2020

High Dan : ระดับฝีมือ 4 ดั้งขึ้นไป

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์  คฤหวาณิช

รองชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐวัชร์  พ่อค้า

รองชนะเลิศ ได้แก่ นายตอง  มั่งมีตระกูล

ชมเชย ได้แก่ อคิรา  นุ้ยบุตร

ชมเชย ได้แก่ นภัทร์ อิชยาวณิชย์

 

Low Dan : ระดับฝีมือ 2 – 3 ดั้ง

ชนะเลิศ  ได้แก่ พีรอาชว์  สิทธิจัตวัฒน์

รองชนะเลิศ ได้แก่ ปัณณภัท  อิทธิสกุลชัย

รองชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐดนัย  แย้มแย็นเจริญ

รองชนะเลิศ ได้แก่ จักรนิภัทร  พรหมเต็ม

ชมเชย ได้แก่ อนพัทย์  ปาณฑะผลิน

ชมเชย ได้แก่ ภณภัทร  วัฒน์ธนาวิทย์กุล

ชมเชย ได้แก่ นฤชิต  สิงห์ปี

ชมเชย ได้แก่ ธราวุฒิ  ปราณีโชติรส

 

One Dan : ระดับฝีมือ 1 ดั้ง

ชนะเลิศ  ได้แก่ ปภังกร  พงษ์เดช

รองชนะเลิศ ได้แก่ สิรเศรษฐ์  เตชะสมบูรณ์

รองชนะเลิศ ได้แก่ จักรกฤษ  สุวรรณรัตน์

ชมเชย ได้แก่ ตันติ  ตันติจตุรพร

ชมเชย ได้แก่ จักรกฤษณ์  จันทร์แฉล้ม

ชมเชย ได้แก่ เสกศักดิ์  ซื่อสกุลไพศาล

 

High Kyu : ระดับฝีมือ 1 – 4 คิว 

ชนะเลิศ  ได้แก่ ปัญญพัฒน์  พิริยะกิจไพศาล

รองชนะเลิศ ได้แก่ สรรเพชญ  พนัสเจริญ

รองชนะเลิศ ได้แก่ ปรตถกร  ศิตภัคปุรานันท์

รองชนะเลิศ ได้แก่ พลวัฒน์  พุ่มทอง

ชมเชย ได้แก่ ธนวรรธ  ภพวรรธณ

ชมเชย ได้แก่ พลพีระเดช  เหล่าโภคทรัพย์

ชมเชย ได้แก่ ปาณิสรา  พรหมเต็ม

 

Low Kyu : ระดับฝีมือ 5 – 8 คิว 

ชนะเลิศ  ได้แก่ สุภัควิชญ์  ธนะสุกิจ

รองชนะเลิศ ได้แก่ มธุรส  กุ้ยเขียว

รองชนะเลิศ ได้แก่ สุรยุทธ  ใจดี

รองชนะเลิศ ได้แก่ อริยวิชญ์  ตรัยไชยาพร

ชมเชย ได้แก่ พิชยาภรณ์ เหล่าโภคทรัพย์

ชมเชย ได้แก่ สายรุ้ง  ห่อทอง

ชมเชย ได้แก่ วิฬ  วิไลชนม์

ชมเชย ได้แก่ พลเสฏฐ์  เฉลิมวัฒน์