PATTAYA STUDENTS MPTY GO 2018

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมนักเรียนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีการศึกษา 2560 “PATTAYA STUDENTS MPTY GO 2018

  

  

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนพัทยาเมือง 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยมีนายไพฑูรย์ จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพัทยาเมือง 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เป็นประธาน และ ผู้มอบรางวัล และการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 80 คน

 

 

ผลการแข่งขัน :
ประเภทบุคคล High Kyu
ชนะเลิศ นายพสุ สุวรรณดิษฐากุล โรงเรียนพัทยาเมือง 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภานุเดช เที่ยงเจริญ โรงเรียนพัทยาเมือง 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายธีรธร ตรีอินทอง โรงเรียนพัทยาเมือง 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
รองชนะเลิศอันดับ 3 นายพัฒธนพงศ์ อรัญโสด โรงเรียนพัทยาเมือง 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
รองชนะเลิศอันดับ 4 น.ส.มนนลิน ทวีนุช โรงเรียนพัทยาเมือง 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

ประเภทบุคคล Low Kyu
ชนะเลิศ นายชวินวิชญ์ โยธินอุปไมย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภีมพัศ วัชรพลากร โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”ม.บูรพา
รองชนะเลิศอันดับ 2 นายณัฐนันท์ สุนทรธรรม โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”ม.บูรพา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ด.ช.กฤตภัค ทองเนื้ออ่อน โรงเรียนอักษรศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 4 ด.ญ.กนกวรรณ อมาตยกุล โรงเรียนพัทยาเมือง 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)

ประเภททีม Friendship Game ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ โรงเรียนพัทยาเมือง 7 ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพัทยาเมือง 7 ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนพัทยาเมือง 11 ทีม1
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทีม2

ประเภททีม Friendship Game ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ โรงเรียนพัทยาเมือง 3 ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนพัทยาเมือง 7 ทีม 1
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพัทยาเมือง 3 ทีม 2
รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนพัทยาเมือง 7 ทีม 3
รองชนะเลิศอันดับ 4 โรงเรียนพัทยาเมือง 7 ทีม 2