Tag Archives: PATTAYA STUDENTS MPTY GO 2018

PATTAYA STUDENTS MPTY GO 2018

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมนักเรียนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีการศึกษา 2560 “PATTAYA STUDENTS MPTY GO 2018