โจทย์ 81 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 81 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

บุกเข้ามาสกัดจุด

ดำ 1      สกัดจุดขาว

ขาว 2    ปิดไม่ให้ดำ 1 หนี

ดำ 3       เบียดเข้าไปลดพื้นที่ขาว

ขาว 4     ปิดไม่ให้ดำ 3 เชื่อมกับดำ 1 ได้

ดำ 5        เบียดเข้ามาขู่เชื่อมกับดำ 1

ขาว 6      อาตาริปิดไม่ให้ดำ 3 หนี

ดำ 7        ขู่เชื่อมกับดำ 3

ขาว 8    จับกินดำ 3

ดำ 9       เชื่อมหมาก

 

บุกผิดที่

ดำ 1     หนีบเข้ามาลดพื้นที่ขาว

ขาว 2   ปิดไม่ให้ดำหนีขึ้นข้างบน

ดำ 3      เชื่อมข้างล่างแทน

ขาว 4    อาตาริดำ 1

ดำ 5       เชื่อมหมาก

ขาว 6     อาตาริซ้ำอีกที

ดำ 7      เชื่อมหมาก

ขาว 8   สร้างห้องเพื่อรอด