โจทย์ 42 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 42 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

สกัดจุด

ดำ 1    ขู่ตัด

ขาว 2  เชื่อมหมาก

ดำ 3     ปิดไม่ให้ขาวขยาย

ขาว 4   ปิดพื้นที่ขู่สร้างห้อง

ดำ 5      สกัดจุด

 

สกัดจุดผิดด้าน

ดำ 1    ขู่ตัด

ขาว 2  เดินเป็นปากเสือเพื่อสร้างห้อง

ดำ 3     ปิดไม่ให้ขาวขยาย

ขาว 4   ปิดสร้างห้อง

ดำ 5     เบียดเพื่อลดพื้นที่ของขาวและขู่เชื่อมหมาก

ขาว 6    ปิดไม่ให้ดำเชื่อมหมาก