โจทย์ 41 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 41 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

สู้โคะ

ดำ 1      อาตาริขาวสี่เม็ด

ขาว 2    ปากเสือเพื่อสร้างห้อง

ดำ 3      จับกินขาวสี่เม็ด

ขาว 4    สร้างห้อง

ดำ 5       อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 6      สร้างห้อง

ดำ 7       จับกินขาวหนึ่งเม็ดสู้โคะเพื่อจับกินขาว

 

วางแผนผิด

ดำ 1     สกัดจุดขาว

ขาว 2   ตัดไม่ให้ดำหนี

ดำ 3      อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 4    เชื่อมหมาก

ดำ 5       ปิดลมหายใจขาว

ขาว 6     อาตาริดำสามเม็ด