โจทย์ 40 ดำจับกินขาว


โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 40 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 40

สู้โคะ

ดำ 1    ขู่อาตาริขาว

ขาว 2   สร้างห้อง

ดำ 3     อาตาริขาว

ขาว 4    อาตาริดำกลับ

ดำ 5       จับกินขาวเปิดโคะเพื่อฆ่าขาว

 

ท่าดีทีเหลว

ดำ 1    ขู่ตัดขาว

ขาว 2    เชื่อมหมาก

ดำ 3      เป็นปล้องไม้ไผ่ลดพื้นที่ขาวและป้องกันไม่ให้จับกิน

ขาว 4    สร้างห้อง