โจทย์ 39 ดำจับกินขาว


โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 39 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 39 (เดิน sente)

ดำ 1     อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2   เชื่อมหมาก

ดำ 3      อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4    เชื่อมหมาก

ดำ 5      ปิดลมหายใจขาว

 

ทำลายผิดห้อง

ดำ 1   ขู่ทำลายห้องขาว

ขาว 2 อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3    อาตาริขาวในปากเสือ เพื่อให้ขาวเป็นห้องปลอม

ขาว 4  จับกินดำ 3

ดำ 5      อาตาริขาวซ้ำอีกที

ขาว 6    อาตาริดำสองเม็ด