โจทย์  38 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์  38 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 38

ขาวรัดลมตัวเอง

ดำ     1   เดินต่อลงขู่เชื่อมหมาก

ขาว   2   เดินอาตาริดำสามเม็ดเพื่อไม่ให้ดำเชื่อมหมากได้

ดำ     3   เดินเชื่อมไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว   4   เดินปิดลมหายใจดำ

ดำ     5   เดินปิดลมหายใจขาว

 

โคะ

ดำ     1    เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว   2    เดินอาตาริดำสามเม็ด

ดำ     3    เดินเชื่อมหมาก

ขาว  4    เดินอาตาริดำทั้งกลุ่ม

ดำ     5   จับกินขาว เปิดโคะเพื่อรอด