โจทย์ 163 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 163 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 163

ดำจับกินขาวที่ 1