โจทย์ 162 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 162 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 162

ดำจับกินขาวที่ 1