โจทย์ 161 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 161 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 161

ดำจับกินขาวที่ 1