โจทย์ 160 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 160 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 160

ดำจับกินขาวที่ 1