โจทย์ 14 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 14 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 14 (ถูกต้อง)

ดำเดิน 1 เพื่อทำสองห้องจริง เป็นการคำตอบถูกต้อง ถ้าดำเดินหวังพื้นที่มากเกินไปจะทำให้ขาวมีโอกาสสร้างโคะเพื่อต่อรองดำได้

 

กลายเป็นโคะ

ดำเดินหวังพื้นที่มากเกินไปจนทำให้ขาวมีโอกาสสร้างโคะได้โดยการเดินอาตาริที่ 2