อบรมการเล่นหมากล้อมขั้นพื้นฐาน และ การใช้ทักษะกีฬาหมากล้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

การอบรมหมากล้อม”เทคนิคการเล่นหมากล้อมขั้นพื้นฐาน และ การใช้ทักษะกีฬาหมากล้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

      

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐาราม และ นักกีฬาหมากล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรมการอบรมหมากล้อม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ในการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากจากท่าน ผอ.ดร.สุนิดา เดชะทัตตานนท์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยการอบรมหมากล้อมเป็นการให้ความรู้เทคนิคขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับหมากล้อม การใช้ทักษะกีฬาหมากล้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ข่าวสารวงการกีฬาหมากล้อมในประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นการกระตุ้นผู้เข้าอบรม เกิดความสนใจ ในการเล่นหมากล้อมให้มากขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้มี นางสาวลลิต วรกาญจน์ เป็นที่อาจารย์ปรึกษาชมรมฯ นำสมาชิกชุมนุมหมากล้อม นักเรียนและครู เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน

ภาพบรรยากาศการอบรม