สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรี ห้างสรรพสินค้าฮาร์เบอร์ พัทยา จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ. ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 9 ประเภท มีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 300 คน  การแข่งขัน Harbor GO Eastern Championship 2018 จัดขึ้นเพื่อ ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีทักษะและประสบการณ์การเล่นกีฬาหมากล้อมให้มากขึ้นและ ให้รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2018

ประเภท Low Dan

ประเภท Low Dan
รางวัลชนะเลิศ ภูริช ลามศรีจันทร์ GO House
รองชนะเลิศ อันดับ 1 สมภพ บูรณสมภพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 Tomohiro Kuninobu ชลบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ริบะคา วงศ์ชูแก้ว GO Sense
รองชนะเลิศ อันดับ 4 วรท ตัณพิสุทธิ์ GO Family

ประเภท 1 ดั้ง กลุ่ม A

รางวัลชนะเลิศ ชยันต์พล รวยทรัพย์ ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล Happy Geniues
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ษาวารี พันธเสน GO Master
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ชลธิชา มูลอ้อม Happy GO

ประเภท 1 ดั้ง กลุ่ม B

รางวัลชนะเลิศ วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ GO Family
รองชนะเลิศ อันดับ 1 อครพล บุญกล่ำ IQ UP
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ณฐดน ว่องพิสุทธิพงศ์ บ้านโกะ
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ชยธร ชื่นมุนีวงศ์ ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล GO Squared

ประเภท High Kyu กลุ่ม A

รางวัลชนะเลิศ สโรชา ยูฮันเงาะ Let’s Go
รองชนะเลิศ อันดับ 1 วุฒิศักดิ์ ขจรพิสิษฐ์ศักดิ์ GO Life
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ณัฐวัฒน์ วิถีเทพ BGS GO
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ชัยมงคล กันติ๊บ พัทยาเมือง 11
รองชนะเลิศ อันดับ 4 สุภนัท อุดมเพทายกุล IQ UP

ประเภท High Kyu กลุ่ม B

รางวัลชนะเลิศ ศรีภูมิ สาครตระกูล GO Life
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เตชิน ฉันทจิตปรีชา บ้านโกะ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 พิรอาชว์ สิทธิจิตวัฒน์ IQ UP
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ธีรธรรศ ศิริธีรากุล GO Sense
รองชนะเลิศ อันดับ 4 พัทธดนย์ จิตติไพบูลย์ GO Family

ประเภท Low Kyu กลุ่ม A

รางวัลชนะเลิศ พรรษกร บุญพลอย Happy GO
รองชนะเลิศ อันดับ 1 วิภาส ทองดีนิโรจน์ Kru P’shut
รองชนะเลิศ อันดับ 2 พิชัยศิลป์ รติภโรทัยกุล พัทยาเมือง 11
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ปรินทร์ หวังพิชญสุข GO Family
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ อัสสัมชัญพาณิชยการ

ประเภท Low Kyu กลุ่ม B

รางวัลชนะเลิศ ธนกฤต รุ่งธนาภิรมย์ GO Sense
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ภาวัต โสภณอภิกุล อัสสัมชัญพาณิชยการ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ตันติ ตันติจตุรพร IQ UP
รองชนะเลิศ อันดับ 3 วิลเลี่ยม ฟลอยด์ สตีเว่นส์ พัทยาเมือง 11
รองชนะเลิศ อันดับ 4 วิปัศยา คูพิมาย GO House

ประเภท Pre-Low Kyu ประถม กลุ่ม A

รางวัลชนะเลิศ ธนิษฐา รุ่งธนาภิรมย์ GO Sense
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ต้นหนาว ชวกิจศิริ GO House
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชินธีร์ สายสิทธิ์ menza boardgame club
รองชนะเลิศ อันดับ 3 กิตติคม สันติวรากร ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ปุณิกา แสงสว่าง GO House

ประเภท Pre-Low Kyu ประถม กลุ่ม B

รางวัลชนะเลิศ ภครัช อุฑารสกุล GO House
รองชนะเลิศ อันดับ 1 พรรษชล บุญพลอย Happy GO
รองชนะเลิศ อันดับ 2 วิรากานต์ บุญฟ้าประทาน ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ชาคริต ลิ้มรัชตามร GO House
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ปุณิกา สุนทรเวชพงษ์ ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง

ประเภท  Pre-Low Kyu ประถม กลุ่ม C

รางวัลชนะเลิศ พิสิษฐ์ พุฒพันธพงศ์ IQ UP
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ศุภกร​ ลีลามัจฉากุล Kru P’shut
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ณัฐวัศภ์​ ลือบัณฑิตกุล​ GO Family
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ อัสสัมชัญ ศรีราชา
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ภูวิช อุฑารสกุล GO House

ประเภท Pre-Low Kyu มัธยม กลุ่ม A

รางวัลชนะเลิศ อิทธิกร บุญพร ผู้รู้ ญสส. ๘๐
รองชนะเลิศ อันดับ 1 สุรดิษ ศิริจิระโชติ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ปลายฟ้า รอดภัย พัทยาเมือง 11
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ปาณบดี มสสูงเนิน อัสสัมชัญ ศรีราชา
รองชนะเลิศ อันดับ 4 บุ๊ชริน ขำวิลัย สาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ม.บูรพา

ประเภท Pre-Low Kyu มัธยม กลุ่ม B

รางวัลชนะเลิศ พิชณุตม์ กมล พัทยาเมือง 11
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ณภัทร ปัดภัย Happy GO
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เศรษฐสิริ จันทบุรี อัสสัมชัญพาณิชยการ
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ณัฏฐกฤษ ละเลิศ อัสสัมชัญ ศรีราชา
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ธนภูมิ เกตุวัตถา ผู้รู้ ญสส. ๘๐

ประเภท Friendship อนุบาล

รางวัลชนะเลิศ วิชญ์ ลิ้มรัชตามร GO House
รองชนะเลิศ อันดับ 1 วีรวิชญ์ กวีวัฒนถาวร GO Life
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ณัฐพัชร์ ยั่งยืน ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง
รองชนะเลิศ อันดับ 3 พุทธ กองวัฒนานุกูล Mind Play
รองชนะเลิศ อันดับ 4 สรวิชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ Happy GO

ประเภท Friendship ประถม กลุ่ม A

รางวัลชนะเลิศ จตุพันธิ์ มาลัย GO SRC
รองชนะเลิศ อันดับ 1 สิรวิชญ์ ฤทธิพรไพศาล GO House
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ตฤณกร ดวงแก้วงาม ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดระยอง
รองชนะเลิศ อันดับ 3 รตนพล วรรณแก้ว GO Family
รองชนะเลิศ อันดับ 4 อติคุณ สิงหะพันธุ Mind Play

ประเภท Friendship ประถม กลุ่ม B

รางวัลชนะเลิศ โภไคย ทิพยมนตรี Mind Play
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ลุค ไลนัม Mind Play
รองชนะเลิศ อันดับ 2 สุกฤษตา เลาหไพศาล Mind Play
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ณิชชา พรหมทอง GO Life
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ปวิตร วัชรีวงศ์ Mind Play

ประเภท Friendship ประถม กลุ่ม C

รางวัลชนะเลิศ สุขณพัฒน์ จงสวัสดิ์วรกูล Mind Play
รองชนะเลิศ อันดับ 1 วรกันต์ แสนชัยศิลป์ Mind Play
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ปร์วีร์ ทับดวง Kru P’shut
รองชนะเลิศ อันดับ 3 นันท์นภัส แสนชัยศิลป์ Mind Play
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ทีปกร สิงหะพันธุ Mind Play

ประเภท Friendship มัธยม

รางวัลชนะเลิศ ศุภวิชญ์ แตงหนู อัสสัมชัญ ศรีราชา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 อินทนนท์ ฉัตรชัยพลรัตน์ GO House
รองชนะเลิศ อันดับ 2 กรัณย์​พล​ นัน​ธนวัฒน์​ GO Sense
รองชนะเลิศ อันดับ 3 สิทธิกร สันดร พัทยาเมือง 11
รองชนะเลิศ อันดับ 4 อภิวัชร์ แย้มยี่สุ่น อัสสัมชัญพาณิชยการ