สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมอนุบาล ปฐมวัยโกะเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อมอนุบาล “ปฐมวัยโกะเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์2561 ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ครั้งนี้มีนักเรียนและครูเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ร่วม 500 คน นักเรียน 434 คน ครู 62 คน มีการแข่งขันทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ 1.SMART เดี่ยวชาย 2.SMART เดี่ยวหญิง 3.SMILE เดี่ยวชาย 4.SMILE เดี่ยวหญิง 5.SMART ทีมชาย 6.SMART ทีมหญิง 7.SMART ทีมผสม 8.SMILE ทีมชาย 9.SMILE ทีมหญิง และ 10.SMILE ทีมผสม

นายธนิต. กิตติพัธโนทัย รอง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วยนายทรงศร กัลยา ณ สุนทรผู้ช่วย ผู้อำนวยการเขตบางเขน นางจิราพร ปทุมเทวภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ อาจารย์ปิยะธิดา. เกศสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ อาจารย์ราชัน หาญเทพ และอาจารย์สุทธิรัตน์ ฉัตรทิพา รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทนนิยมสงเคราะห์

นางจิราพร ปทุมเทวภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ให้เกียรติมอบรางวัลและเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน อาจารย์ปิยะธิดา. เกศสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ร่วมกับ อาจารย์ราชัน หาญเทพ อาจารย์สุทธิรัตน์ ฉัตรทิพา และ อาจารย์ภาสกร กิจชมพู รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทนนิยมสงเคราะห์

 

 

 

 

สรุปผลการแข่งขันหหมากล้อมอนุบาล “ปฐมวัยโกะเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

SMART เดี่ยวชาย
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.พิชญุตม์ เดชะติน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช.ภัทรกร ยอดปะ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.ฐนกร กำไรมาก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.จิณณพัต สุขไมตรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 ด.ช.สรศักดิ์ ทุยตระกูล

SMART เดี่ยวหญิง
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.รมิตา สืบทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ญ.สุภาพิชญ์ น้อยระแหง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ญ.ณัฐณิชา ภิรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ญ.สุวิชญา ผัสดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 ด.ญ.ชลลดา โมทอง

SMILE เดี่ยวชาย
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ภาณุวัตน์ ใจกล้า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช.พศวัจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.ปฎิภาณ ชุ่มเย็น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.อรรณพ แซ่ลิ้ม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 ด.ช.ธัญวรัตน์ กลีบเมฆ

SMILE เดี่ยวหญิง
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ณธิดา สกุลซ้ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ญ.ศิริพร ศรีรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ญ.ยี่หวา เมโท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ญ.พิราศลักษณ์ มีฉิม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 ด.ญ.ปริศรา แก้วดำรงฤทธิ์

SMART ทีมชาย
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนฉิมพลี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 โรงเรียนประชานิเวศน์

SMART ทีมหญิง
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนประชานิเวศน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)

SMART ทีมผสม
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนวัดบวรนิวาส
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 โรงเรียนประชานิเวศน์ ทีม2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 โรงเรียนประชานิเวศน์ ทีม1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)

SMILE ทีมชาย
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุารณ์)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนสุเหร่าหะยีมีนา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 โรงเรียนวัดปากบึง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว

SMILE ทีมหญิง
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนอิสลามลำไทร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 โรงเรียนวัดไผ่ตัน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง

SMILE ทีมผสม
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนศาลเจ้า(ห้าวนุกูลวิทยา)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาทีม1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 โรงเรียนวัดบางประทุมนอก
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 โรงเรียนวัดชัยมงคล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์)

ครูมือใหม่ บุคคลชาย
รางวัลชนะเลิศ ครูเฉลิมเกียรติ รุ่งโรจน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ครูก้องเกียรติ ขำโป้น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ครูชัยสิทธิ์ พันธุระ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ครูเจษฎา กิขุนทด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 ครูกวีรศิลป์ นะราช

ครูมือใหม่ บุคคลหญิง
รางวัลชนะเลิศ ครูพรเพ็ญ สอนอาจ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ครูอัชรี ขันแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ครูมธุรส เปลี่ยนโพธิ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ครูดวงหทัย เสือชม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 ครูอัจฉราวรรณ นาคอ้น

ภาพบรรยากาศและรูปการรับรางวัลทั้งหมด   คลิก