สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

ชมรมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อม จ.ชลบุรี สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จัดงานการแข่งขันหมากล้อม HARBOR GO EAXTERN CHAMPIONSHIP 2017 ประเภทบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีการแข่งขันหมากล้อมทั้งหมด 6 ประเภท 1.ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง) 2.ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) 3.ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) 4.ประเภท Pre-Low Kyu  (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) 5.ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน) 6.ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)

 

ในพิธิปิดได้รับเกียรติจากผู้มอบรางวัล คือ คุณสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี

 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Eastern Championship 2017

1. ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง)

 

 

ประเภท One Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้ง)
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ศิวกร เชาว์เลิศเสรี สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช. พีธศักดิ์ สุทธอรรถศิลป์ สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.ธนภัทร วิจิตรจามรี สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 นายธนา แซ่จิ้ว จ.กรุงเทพฯ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายเจตน์สฤษฎ์ วินัยธรรม จ.กรุงเทพฯ

 

2. ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว)

 

 

ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว)
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุย ฉะเชิงเทรา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์ สถาบันหมากล้อม GO Life
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.อนพัทย์ ปาณฑะผลิน สถาบันหมากล้อม Mind Play
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.จักรนิภัทร์ พรหมเต็ม สถาบันหมากล้อม GO SENSE
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายอนุชา ฉายกระจ่าง จ.ระยอง

3. ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)

 

 

ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว)
รางวัลชนะเลิศ นายณัฐวัฒน์ วิถีเทพ โรงเรียนศึกษานารี วิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 ด.ช.ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 ด.ช.พิภู อากาศเมฆ สถาบันหมากล้อม IQ-UP
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.ธีรธรรศ ศิริธีรากุล สถาบันหมากล้อม GO SENSE
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายธนวัฒน์ แก้วกลม วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

4. ประเภท Pre-Low Kyu (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว)

 

 

ประเภท Pre-Low Kyu (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว)
รางวัลชนะเลิศ นายณัฐพงษ์ ขาวสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 นายเกษมเดช สุ่มมาตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 นายเทียนศิริ เหรียญรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 ด.ช.พันธดนย์ จิตติไพบูลย์ สถาบันหมากล้อม GO Family
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 นายศุภวิชญ์ ตรีสุริยาแสงโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

5. ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน)

 

 

ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้แก่
1. ด.ช.ปภังกร พงษ์เดช 2.ด.ช.ศุภกร ลีลามัจฉากุล 3.ด.ช.กรณ์ คงคา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนบ้านหนองพังแค1 ได้แก่
1. ด.ช.พงศธร มิ่งแมน 2.ด.ช.วัชรพงศ์ มาสุข 3.ด.ช.สุธี คำฟั้น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 สถาบันหมากล้อม Mindplay1 ได้แก่
1. ด.ช.วุฒิเมธี กัณหารี 2.ด.ช.อัครพล ระวาสศรี 3.ด.ญ.กิรฏินันทน์ รุ่งจรัสนนท์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 โรงเรียนสว่างฟ้าพฤฒาราม2 ได้แก่
1. ด.ช.ทวีชัย เจริญ 2.ด.ช.อดิสร กายแก้ว 3.ด.ช.ฉัตรชัย วิเศษโวหาร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 โรงเรียนบ้านหนองพังแค3 ได้แก่
1. ด.ช.รัชชานนท์ เพชรพิพัฒน์ไพศาล 2.ด.ช.พงศ์สฤษฎ์ อมรจันทร์ 3.ด.ช.อุดมชัย คำจิ๋ว

6. ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)

 

 

ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน)
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ1 ได้แก่
1.ด.ช.ธรรมธร บุนนาค 2.ด.ช.ธนวรรธน์ รวีพัชร์วราธร 3.ด.ช.พิชวัชร์ รุ่งแจ้ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 โรงเรียนบ้านหลองพังแค1 ได้แก่
1.ด.ช.นันทวัฒน์ อังกาบ 2.ด.ช.พิพัฒน์พล จุไร 3.ด.ช.อธิวัฒน์ อังศุสิงห์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2 โรงเรียนบ้านหลองพังแค4 ได้แก่
1.ด.ช.ธนพล นุ่มมีศรี 2.ด.ช.พิรศุษม์ ธุระเทศ 3.ด.ช.โยธิน เชยจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่3 สถาบันหมากล้อม GO Family ทีม2 ได้แก่
1.ด.ญ.ศุภิสรา พงษ์รัตนกูล 2.ด.ช.ภูริสสะ วัฒนะกิจสุนทร 3.ด.ญ.พิมพ์ชนก ศศิวิมลพันธุ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่4 เทคนิคชลบุรี ได้แก่
1.นายธนดล น้อยบัวงาม 2.นายศุภกฤต เจริญศรี 3.นายนิพัทธ์ สังข์เหฬา