สรุปผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 “เวสสุวรรณเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนิดกีฬาหมากล้อม วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผลการแข่งขัน

ประเภทบุคคลชาย


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณัฐพงศ์ อุดมแก้ว จากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ A
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายอนวัช บุญสูง จากอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร B
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายชนะชัย บรรผนึก จากอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร A
ประเภทบุคคลหญิง


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์ ศรีจันทร์ จากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ A
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุภาวดี เศษรักษา จากอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม A
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาววิลาวัลย์ สีหาโบราณ จากอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม B
ประเภทคู่ชาย


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ทีม A
ประกอบด้วย นายภัทรชัย วรรณยศ
นายนรินทร์ โปรยทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ทีม A
ประกอบด้วย นายจีระวัฒน์ แสงอรุณ
นายวชิรุตม์ ชินมาตย์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทีม B
ประกอบด้วย นายนายรัชตะ ผ่องราศี
นายพฤทธิพร นาคะอินทร์

ประเภทคู่หญิง


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทีม A
ประกอบด้วย นางสาวจันทร์เพ็ญ พินิจผล
นางสาวสิพิชชา พลคำ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ทีม A
ประกอบด้วย นางสาววิภาวดี อภิโชติชัชวาลย์
นางสาวกิ่งกาญน์ มีวิธี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ทีม A
ประกอบด้วย นางสาวเสาวลักษณ์ ภาพงค์
นางสาวบุปผา นามบุตร

ประเภทคู่ผสม


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทีม A
ประกอบด้วย นางสาวมุกดา ศรีคราม
นายณัฐนนท์ กุศลพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทีม A
ประกอบด้วย นางสาวขจีวรรณ ดวงแก้ว
นายสุทธิพงษ์ คำแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ทีม A
ประกอบด้วย นางสาวสมฤดี ศรีทอง
นายวิทยา สาโรจน์

ประเภททีมชาย


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทีม A
ประกอบด้วย นายเจษฎากร ดีดวงพันธ์
นายชัยวัฒน์ชนน พันธุ์สาย
นายวชิรศักดิ์ สารทอง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทีม A
ประกอบด้วย นายธเนศ ขาวเอี่ยม
นายณัฐพงษ์ ชำนิกุล
นายภัคพล ไชยเชียงพิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ทีม A
ประกอบด้วย นายนิติกร ดำรี
นายสุริยงค์ โล่วันทา
นายวราทิตย์ สิทธิสีจันทร

ประเภททีมหญิง


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ทีม A
ประกอบด้วย นางสาวสุพัตรา จารุจันทร์
นางสาวสุธิดา ครั้งพิบูลย์
นางสาวศิริญญามาศ บุตรสง่า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ทีม A
ประกอบด้วย นางสาวพิมนภา กวานเหียน
นางสาวณัฐมน อยู่ในธรรม
นางสาวสินใจ จางจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทีม A
ประกอบด้วย นางสาวรัชนีกร ศรียันต์
นางสาวศศิวิมล เพิงเภา
นางสาวกนกวรรณ พินิจผล

ประเภททีมผสม


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ทีม A
ประกอบด้วย นายธนากร ชิณวงค์
นายสุทัศน์ สุขส่ง
นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจดี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ทีม A
ประกอบด้วย นายชัยศิริ กำฟังสันเทียะ
นายอมรเทพ ดงภักดี
นางสาวสุชวรินี พื้นฉาว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ทีม A
ประกอบด้วย นายวสันต์ ทวงลี
นายศักดาวุฒิ ดีขุนทด
นางสาวณัฐวิภา ฉิมขุนทด

รางวัลชนะเลิศกีฬารวมหมากล้อม ประเภทชาย ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จากผลงาน 3 เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย ประคู่ผสม และทีมผสม

รางวัลชนะเลิศกีฬารวมหมากล้อม ประเภทหญิง ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
จากผลงาน 4 เหรียญทอง ประเภทบุคคลหญิง ประคู่หญิง คู่ผสม และทีมผสม