สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับภาค (ภาคกลาง)

ผลการแข่งขัน

ประเภทบุคคลชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.กาญจนบุรี
นายเอกรัตน์  เอ้สว่าง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อศจ.เพชรบุรี
นายคุณานนต์  เนียมจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อศจ.ราชบุรี
นายยศกร  บรรจบปี

ประเภทบุคคลหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.กาญจนบุรี
น.ส. สริตา  บุญนาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อศจ.กาญจนบุรี
น.ส. สายไหม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อศจ.สุพรรณบุรี
น.ส.มนัสวี  เมฆสุวรรณ์

ประเภทคู่ชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.เพชรบุรี
นายจิระวัฒน์ ปุ้ยธนาวัฒน์
นายธนภัทร์  มาทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อศจ.นครปฐม
นายสุทรา เหล่าสิม
นายชลธี  ศักดิ์ศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อศจ.กาญจนบุรี
นายศิวฌ์ฐย์ ยิ้มถนอม
นายอัษฎา  บัวเกตุ

ประเภทคู่หญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ประจวบคีรีขันธ์
น.ส. ณัฎ ปริยากุล
น.ส.นัชนันท์ งามพริ่ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อศจ.สระบุรี
น.ส.ภัทรนันท์ แก้วลือ
น.ส.รัตนา มากสูงเนิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อศจ.สุพรรณบุรี
น.ส.พิชญาภัค นาแถบทอง
น.ส.นภาเพ็ญ จอมคีรี

ประเภทคู่ผสม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.กาญจนบุรี
นายจุฬพงษ์ เสาศิริ
น.ส.บุญจิรา นามแสงผา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ประจวบคีรีขันธ์
นายทวีทรัพย์ คงเส้่ง
น.ส.พรนภัส แจ้งสามสี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อศจ.สุพรรณบุรี
นายโสภณ พิฒิศรีภูมิ
น.ส.วรรณนิษา แก้วดอนไทร

ประเภททีมชาย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.สุพรรณบุรี
นายรุ่งพิมาย ใจมั่น
นายจารุกิตต์ จานแก้ว
นายการัญญู เพ็งแจ่ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อศจ.กาญจนบุรี
นายพรเทพ สุวรรณช้าง
นายศุภกิตติ สิงขรรัตน์
นายวุฒินันท์ วัลเลิศ

ประเภททีมหญิง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.กาญจนบุรี
น.ส.มณฑิตา ชีวังกูล
น.ส.ศศิภรณ์ สุดตัง
น.ส.อมฤตา ชมสวน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อศจ.ลพบุรี
นายณัฐวุฒิ ผู้เกิด
นายวรวุฒิ เสรีสงค์
น.ส.นรีกานต์ สายงาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อศจ.ราชบุรี
นายปิยวัฒน์ ทบทะราบ
นายฉัตรกมล ทิพคุณ
น.ส.น้ำทิพย์ กุวะสี