สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 17 “สังข์หยดเกมส์”

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 17 “สังข์หยดเกมส์”
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปัญญานันทะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ นายจักรกฤษ สุวรรณรัตน์ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราฎร์ธานี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายจักรเรศร มากสง อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายกายสิทธิ์ แก้วหนูนวล อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเมธาวี แกล้วทนงค์ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง B
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกฤตกรณ์ เรืองสยานันท์ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง A
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมธุรส กุ้ยเจียว อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

ประเภทคู่ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประกอบด้วย นายปรวิศร์ โล่ทอง
นายพงศ์พัฒน์ ตรรกวุฒิพันธุ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
ประกอบด้วย นายสุกฤษฎิ์ เปรมสุขใจ
นายปกรณ์ยศ เอกพงศ์ธนนท์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดกระบี่
ประกอบด้วย นายพีรยุทธ ปุณประวัติ
นายวรากร นาคอก

ประเภทคู่หญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประกอบด้วย นางสาวเพชรัตน์ ช่วยเพชร
นางสาวรัตนาวดี เรืองยศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎ์ธานี
ประกอบด้วย นางสาวกมลทิพย์ เพิ่ม
นางสาวหทัยทิพย์ สุโสะ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่
ประกอบด้วย นางสาวสาธิมา นนทสิทธิ์
นางสาววิชุดา ส้าหมีน

ประเภทคู่ผสม
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกอบด้วย นางสาวมันทนา มณีฉาย
นายสิทธิกร ทองอ่อน
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประกอบด้วย นางสาวปลายฝัน สุขสวัสดิ์
นายรัชตะ เรืองติก
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย นางสาวสายรุ้ง ห่อทอง
นายพิชาภพ พูนทอง

ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประกอบด้วย นายสรรเพชญ พรวัฒนากุล
นายชาญณรงค์ ตรรกวุฒิพันธุ์
นายปรเมศ โล่ทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต A
ประกอบด้วย นายภควัฒน์ หาญพงศ์พิพัฒน์
นายวิถี จันทโรทัย
นายปิยพงศ์ ทนน้ำ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต B
ประกอบด้วย นายปิยพัทธ์ แซ่ข้อ
นายณรงค์วิทย์ ณ ระนอง
นายต่อศักดิ์ ฉิมดี

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
ประกอบด้วย นางสาวนูซูรา มานะ
นางสาวแววดาว เพชรมณี
นางสาวนูรีดา แหเหล็ม
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
ประกอบด้วย นางสาววรรณิสา มากเกื้อหนุน
นางสาวปาริชาติ อุ่นศรี
นางสาวนภสร ชาวหนูนา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกอบด้วย นางสาวกันยารัตน์ สุดเกต
นางสาวรุจาภา สมดิน
นางสาวดลยา หนูสงศ์

ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
ประกอบด้วย นายสุรยุทธ ใจดี
นายกฤตภาส เทพนรินทร์
นางสาวณัฐมน บุญพา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
ประกอบด้วย นายสุทธิพงศ์ บุญเรืองขาว
นายธฤษฏ์ ชนะภัย
นางสาวณัฐรุจา อาวัฒนกุลเทพ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกอบด้วย นายกันต์กวี มายูร
นายวริทธิ์ธร ปลอดจินดา
นางสาวอังคนา พรหมไทย

ชนะเลิศคะแนนรวม ได้แก่ นายจเร มากสง อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
จากผลงาน 4 เหรียญทอง ประเภทบุคคลหญิง คู่ชาย คู่หญิง ทีมชาย
4 เหรียญเงิน ประเภทบุคคลชาย บุคคลหญิง คู่ผสม และทีมผสม