สมัคร TGA Tournament

Displaying 1 - 10 of 79 1 2 3 4 5 6 7 8
ชื่อทีม รุ่นที่สมัคร
โกะเด็กม่อนทีม3 Friendship 13*13  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
P jap go 8 Friendship 13*13  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
Go Squared-Bgs Go Dan ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ไม่เกิน 10 ดั้ง)
GoLife2 High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
GoLife Low Kyu  ระดับฝีมือ 5-8 คิว
MPK Dan ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป (ไม่เกิน 10 ดั้ง)
KPS5 Low Kyu  ระดับฝีมือ 5-8 คิว
JFN Go Squared-GO WISE High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
p jap go 6 Friendship 13*13  ระดับฝีมือต่ำกว่า  8 คิว
p Jap go 5 High Kyu  ระดับฝีมือ 1-4 คิว
Displaying 1 - 10 of 79 1 2 3 4 5 6 7 8