ผลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017 ที่ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.ดั้ง 2.High Kyu 3.Low Kyu 4.Pre Low Kyu 5.Friendship ระดับมัธยม 6.Friendship ระดับประถม

 

สรุปผลแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017

ประเภท DAN

  

 

ประเภท DAN

– รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ด.ช.ภูริช ลามศรีจันทร์

 

ประเภท High Kyu

  

ประเภท High Kyu
– รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ศิวกร เชาวน์เลิศศรี
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ษาวารี พันธเสน
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ชาคริต หลวงจันทร์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ภาคย์ คณิตวรานันท์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ด.ช.พุทธิโชติ ภรณวลัย

ประเภท Low Kyu

  

 

ประเภท Low Kyu
– รางวัลชนะเลิศ ด.ช.ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.ลลิล วิชัยโชติ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ตุรากร สิริโชคเจริญ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ญ.ธนัชชา บุญพาวัฒนา
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ด.ช.สุรชัช ศรีสุทธิ์

ประเภท Pre-Low Kyu

  

 

ประเภท Pre-Low Kyu
– รางวัลชนะเลิศ ด.ช.พันษพัฒน์ พุฒิธนะสุนทร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ธีรธรรศ ศิริธีรากุล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.ธนกฤต สุนทรเวชพงษ์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ญ.อัญชิษฐา แซ่ลิ้ม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4

ประเภททีม Friendship ระดับ ประถม

  

 

ประเภททีม Friendship ระดับ ประถม
– รางวัลชนะเลิศ ทีมระยองน่ารัก 5 ประกอบด้วย
1.  ด.ญ. วิรากานต์ บุญฟ้าประทาน
2. ด.ญ. ชัชฎา บุญสิริธนา
3. ด.ญ. นวภัทร คำพุฒ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมระยองน่ารัก 7 ประกอบด้วย
1. ด.ช. กฤตภาส สดใส
2. ด.ช. พาสิษฐ์ สมเกียรติวีระ
3. ด.ญ. สุประวีณ์ สุวรรณาพิสิทธิ์

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมระยองน่ารัก 4 ประกอบด้วย
1. ด.ญ. รมย์นลิน ชัยดิลกพัฒนกุล
2. ด.ญ. พิชชาภา ตนพิทักษ์
3. ด.ญ. พิราญาณ์ สันทนานุการ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม KPS 3 ประกอบด้วย
1. ด.ญ. ฑิตฐิตา วิจิตรทองเรือง
2. ด.ช. เชี่ยววิทย์ เปี่ยมพงศ์สุข
3. ด.ช. พงศ์วรุตม์ ยิ้มประเสริฐ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ทีมสว่างฟ้าพฤฒาราม 1 ประกอบด้วย
1. ด.ช. ทวีชัย  เจริญ
2. ด.ช. ภัคพล  ทองใบ
3. ด.ช. เตชพัฒน์ นิชสภา

ประเภททีม Friendship ระดับ มัธยม

  

 

ประเภททีม Friendship ระดับ มัธยม
– รางวัลชนะเลิศ ทีม อัสสัมชัญ ศรีราชา ประกอบด้วย
1. นายปาณบดี มาสูงเนิน
2. ด.ญ.สาธิตา อมรธรรมสิน
3. นายธนภัทร ฐานะภักดี

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม มัธยมสาธิต พัทยา ประกอบด้วย
1. ด.ช. พสุ สุวรรณดิษฐากุล
2. ด.ช. กิตินาธาร จันย่อยศ
3. ด.ช. วินย์สันต์ วินทชัย

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม KPS 1
1. ด.ช. ปรีชา ยิ้มประเสริฐ
2. ดช. ปรัชญากร เตขะวิศิษฐ์พงษ์
3. ด.ญ. ธวัลรัตน์ อนุการสกุลชูลาภ

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม ระยองน่ารัก มัธยม ประกอบด้วย
1. ด.ช.วีรภัทร ตนพิทักษ์
2. ด.ญ.กิตติวิภา เลิศวิทยากรณ์
3. ด.ช.ศิรจักขณ์ เตชะทวีกุล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ทีมรวมมิตร ประกอบด้วย
1. ด.ช. สรยุทธ รอบรู้
2. ด.ช. พรรษกร บุญพลอย
3. ด.ช. ณภัทร ปัดภัย