นักกีฬาและผู้ฝึกสอนหมากล้อมดีเด่น กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่  41 “อุดรธานีเกมส์”

 

รางวัลนักกีฬาหมากล้อมดีเด่น

รางวัลนักกีฬาชายดีเด่น ได้แก่ นายนฤชิต  สิงห์ปี เขต 10 กรุงเทพมหานคร ผลงาน 2 เหรียญทอง จากทีมชาย และคู่ผสม

รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่น ได้แก่ เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย เขต 10 กรุงเทพมหานคร ผลงาน 2 เหรียญทอง จากบุคคลหญิง และทีมหญิง

 

รางวัลผู้ฝึกสอนหมากล้อมดีเด่น

รางวัลผู้ฝึกสอนทีมชายดีเด่น ได้แก่ นายปริวรรต  สำเภาแก้ว เขต 1 จังหวัดนนทบุรี

รางวัลผู้ฝึกสอนทีมหญิงดีเด่น ได้แก่ นายรัชชยุต  ภูวัชร์เตชากร เขต 10 กรุงเทพมหานคร