รับสมัครคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดการคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 11 – 20 กันยายน 2565 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติแบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบแรก วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

รอบสอง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่แข่งขัน : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

สมัครเข้าร่วมแข่งขัน : วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2565 (ปิดรับสมัครเวลา 18.00 น.)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก   

คุณสมบัติของนักกีฬา

(1) นักกีฬาชายต้องมีระดับฝีมือ 4 ดั้ง ขึ้นไป

(2) นักกีฬาหญิงต้องมีระดับฝีมือ 1 ดั้ง ขึ้นไป

(3) ต้องมีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย

(4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

(5) ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

(6) ไม่ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ หรือเสมือน

ไร้ความสามารถ หรือต้องโทษจำคุก ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ การต้องคำ

พิพากษาของศาลถึงที่สุด

(7) สามารถทำการฝึกซ้อมเก็บตัวตามวันเวลา และสถานที่ ที่สมาคมฯ กำหนด

(8) หากเป็นลูกจ้าง พนักงาน ของบริษัทเอกชน ต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้าง

(9) หากเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง และจากสถานศึกษา

หลักเกณฑ์การคัดเลือก (เพิ่มเติม)

1. เวลาการแข่งขันในแต่ละรอบ ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที เบียวโยมิ 10 วินาที จำนวน 3 ครั้ง หากหมดเวลาจะแพ้ในกระดานนั้นทันที และหากไม่มาแข่งขันภายใน 15 นาที นับจากประกาศเริ่มแข่งขันจะถูกปรับแพ้ในรอบนั้นๆ

2. สำหรับการคัดเลือกรอบแรก ในแต่ละรอบผู้ชนะได้ 1 คะแนน ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อครบรอบการแข่งขัน ผู้ที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะได้อันดับดีที่สุด และหากคะแนนเท่ากันจะตัดสินด้วยผล SOS และผลคะแนน SOSOS ตามลำดับ และหากเท่ากันให้ดูผล Head-to-Head และหากไม่เคยพบกันให้ตัดสินจากการเทียบผลการแข่งขันรอบที่ผ่านมา และตัดสินจากการชนะผู้ที่ลำดับดีกว่าเมื่อเทียบกัน

3. สำหรับการคัดเลือกรอบสอง ในแต่ละรอบผู้ชนะได้ 1 คะแนน ผู้แพ้ได้ 0 คะแนน เมื่อครบรอบการแข่งขัน ผู้ที่มีคะแนนรวมมากที่สุดจะได้อันดับดีที่สุด และหากคะแนนเท่ากันให้ดูผล Head-to-Head และหากคะแนนเท่ากัน 3 คน และแพ้ชนะกันเป็นงูกินหาง คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันและเวลาให้เล่นรอบ  Play off

สมัครแข่งขัน

 https://docs.google.com/forms/d/1fMsPN7AVP6e0CO42pyWfN27evzZiLlBN6iQmzZCFv2Q/edit?usp=sharing

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wClrHVPqEWleITsF0wNAPlJp8Ehv-TUN1F0XQbsxPUw/edit?usp=sharing

กลุ่ม Line การคัดเลือกนักกีฬาฯ

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ทางกลุ่มไลน์ หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 02-071-2911 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

การคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

กำหนดการ การคัดเลือกรอบแรก

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 – 09.30 น.      ลงทะเบียน

09.30 – 12.00 น.       การแข่งขันรอบที่ 1

12.00 – 13.00 น.       พักกลางวัน

13.00 – 15.30 น.       การแข่งขันรอบที่ 2

15.30 – 18.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

09.30 – 12.00 น.       การแข่งขันรอบที่ 4

12.00 – 13.00 น.       พักกลางวัน

13.00 – 15.30 น.       การแข่งขันรอบที่ 5

15.30 – 18.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 6

หมายเหตุ : ทำการแข่งขัน 6 รอบ สำหรับการคัดเลือกนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง

กำหนดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กำหนดการ การคัดเลือกรอบสอง

การคัดเลือกนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

09.00 – 09.30 น.      ลงทะเบียน

09.30 – 12.00 น.       การแข่งขันรอบที่ 1

12.00 – 13.00 น.       พักกลางวัน

13.00 – 15.30 น.       การแข่งขันรอบที่ 2

15.30 – 18.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 3

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565

09.30 – 12.00 น.       การแข่งขันรอบที่ 4

12.00 – 13.00 น.       พักกลางวัน

13.00 – 15.30 น.       การแข่งขันรอบที่ 5

15.30 – 18.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

09.30 – 12.00 น.       การแข่งขันรอบที่ 7 (รอบสุดท้ายสำหรับนักกีฬาหญิง)

12.00 – 13.00 น.       พักกลางวัน

13.00 – 15.30 น.       การแข่งขันรอบที่ 8

15.30 – 18.00 น.        การแข่งขันรอบที่ 9

หมายเหตุ : กำหนดการแข่งขันสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม