การแข่งขันหมากล้อม ๙×ก้าว Go Tournament 2018

การแข่งขันหมากล้อม ๙×ก้าว Go Tournament 2018 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

จัดโดยสถาบันขงจื่อสายไหมทางทะเล สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้

การแข่งขันกระดานขนาด เก้าคูณเก้า ประเภทบุคคคล ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยแบ่งประเภทการแข่งขันทั้งหมดเป็น 11 ประเภท โดยมีนักหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

 

 

ผลการแข่งขัน High Dan

ชนะเลิศ  ได้แก่ พัค ซางมิน (Pak sang min) 7 ดั้ง จากเกาหลี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายดุษฎี  นราวีรวุฒิ 4 ดั้ง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 5 ดั้ง

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ Jin Woo Kim 7 ดั้ง
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ธนพล เตียวัฒนานนท์
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ สิริเทพ เฉิน
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ สุวิจักขณ์ บางม่วง
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ พงศกานต์ ศรอารา

 

ผลการแข่งขัน Low Dan

ชนะเลิศ  ได้แก่ ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ภูริช ลามศรีจันทร์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ปัญญกร เหมรัตนากร
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ อรุณกร ประทุมวัน
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ชาญยุทธ สุทธิปริญญานนท์
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ชัยนันท์ จีระศิริ
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ชัยเฉลิม จีระศิริ

 

ผลการแข่งขัน Kyu ไม่จำกัดรุ่น

ชนะเลิศ  ได้แก่ สัญชัย จารุอำไพแสง

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ลภัส ปางวัชรากร

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ศักรินทร์ ภิญโญ

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ประพาส บุญชื่น
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ธีระ ศิริธีรากุล
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ รวี ชัยมงคล
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ จักรกฤษ สุวรรณรัตน์
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ณัฐรินทร์ พรรณสวัสดิ์
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ เดชาภัค กฤชภัคภคพงศ์

 

ผลการแข่งขัน Kyu ม. ปลาย

ชนะเลิศ  ได้แก่ พัสกร ศรีบุญเจริญ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ดาราพงษ์ เทียบสม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ณัฐวัฒน์ วิถีเทพ

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ธนบดี เเทนศิริ
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ปุญญพัฒน์ เกียรติกังวาฬไกล
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ เกียรติศักดิ์ เอื้อพรประพันธ์
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ธงชัย ศิริวิไลศักดิ์
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ศรีภูมิ สาครตระกูล
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ อัมพรพัชร์ สุทธิอรรถศิลป์

 

ผลการแข่งขัน Kyu ม. ต้น สาย 1

ชนะเลิศ  ได้แก่ ธัชนนท์ ยโลดม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วรัท แสงศิริพงษ์พันธ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ พิมพ์ชนก ศศิวิมลพันธุ์

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ พฤฒิพงศ์​ ศรีวิไลเวช
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ เตชสิทธิ์ จันทร์หอม
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ณัฏฐนันท์ รุ่งจรัสนนท์
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ชนาธิป วสุพสิษฐ์
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ปัญญา เจนพิทักษ์

 

ผลการแข่งขัน Kyu ม. ต้น สาย 2

ชนะเลิศ  ได้แก่ ปารย์พัศศ์ ศิริมงคล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ภควัฒน์ วรรณศิริกุล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ธนกรณ์ แสงเจริญ

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ เตชินท์ ฉันทจิตปรีชา
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ปุณณฤทธิ์ แซ่เจียง
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ปรัชญากร เตชะวิศิษฐ์พงษ์
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ธัมมณัฏฐ บำรุงโชค
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ จักรนิภัทร พรหมเต็ม
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ธวัลรัตน์ อนุการสกุลชูลาภ

 

ผลการแข่งขัน Kyu ป.5-6 (1-8 คิว)

ชนะเลิศ  ได้แก่ ตรีภพ หย่ำวิลัย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศิวะกร พัฒนกิจกุล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สิริเดช เลาหเลิศเดชา

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ เขมิกา เจรีรัตน์
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ปัณณวัชร์ จิรโรจน์โกสิน
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ธนกฤต รุ่งธนาภิรมย์
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ปภังกร อภิญญานนท์
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ณฤชล ชินวัฒนกูล

 

ผลการแข่งขัน Kyu ป.5-6 (ต่ำกว่า 8 คิว)

ชนะเลิศ  ได้แก่ ณพล จรุงผลพิพัฒน์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศักย์ศรณ์ สุวัฒนากุลกิจ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นภัทร มันเจริญ

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ วีรวัฒฑก์ บุญเปรื่อง
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ภาณุวิชญ์ มีนวล
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ชยังกร จรรโลงศิริชัย
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ขวัญอุษา สุริยะ
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ณัฐดิษฐ์ พรรณสวัสดิ์
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ปโณทัย พรปริญญา

 

ผลการแข่งขัน Kyu ป.3-4 (1-8 คิว)

ชนะเลิศ  ได้แก่ ปารมี สุธีรัตน์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จรูญศักดิ์ สารพิมพา

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อินภุชงค์ ปูรณวัฒนกุล

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ เชี่ยววิทย์ เปี่ยมพงศ์สุข
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ปวริศ จารุอำไพแสง
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ รักษ์ สวนศิลป์พงศ์
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ปณิธาน ธูปเทียนรัตน์
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ปภังกร พงษ์เดช
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ พิสิษฐ์ ฉัตรอมรวงศ์

 

ผลการแข่งขัน Kyu ป.3-4 (ต่ำกว่า 8 คิว) สาย 1

ชนะเลิศ  ได้แก่ เตชธร สุขประวิทย์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชญานัท อภิวัฒนะตระกูล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ปัณณทัต วงศ์บางโพ

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ มาริโอ้ คาร์โล ฮูซาริ
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ณัฐวัศภ์ ลือบัณฑิตกุล
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ชาคริต ลิ้มรัชตามร
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ภัทรดนัย ไชยชนะ
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ สิทธินนท์ ลักษณะฉิมพลี
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ธนกร อุ่นเรือน

 

ผลการแข่งขัน Kyu ป.3-4 (ต่ำกว่า 8 คิว) สาย 2

ชนะเลิศ  ได้แก่ อัยยา เสือแก้ว

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จิรพงค์ วานิจจะกูล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ต้นหนาว ชวกิจศิริ

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ชินกฤต ตันอนุชิตติกุล
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ พรภวิษย์ แปงเครือ
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ธนกฤต ดีกระจ่างเพชร
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ วงศ์วริศ ทิพย์เจริญ
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ บัญญพนต์ ช่วยจุลจิต
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ภครัช อุฑารสกุล

 

ผลการแข่งขัน ประถม 1-2 (ต่ำกว่า 8 คิว) สาย 1

ชนะเลิศ  ได้แก่ ณเปรม ลีลาไชยสกุล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ปุณิกา แสงสว่าง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เตชินท์ ศรีคุ้ม

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ปุญญพัฒน์ เพาะผล
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ อภิวัชร์ กสิกิจนำชัย
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ธนกร ตั้งเจตน์
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ วสุ สารพิมพา
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ วิศรุต แสงงาม
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ทานธรรม สุริยวงศ์พงศา

 

ผลการแข่งขัน ประถม 1-2 (ต่ำกว่า 8 คิว) สาย 2

ชนะเลิศ  ได้แก่ ยศวัฒน์ โลหะศิริวัฒน์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กีรติญากรณ์ ตั้งสกุลประเสริฐ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อชิตะ มาลัยมี

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ปารมิตา สุธีรัตน์
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ นิธิกฤษฎิ์ เรียบร้อยเจริญ
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ จิราพร นาหมีด
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ วสุ สารพิมพา
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ สิรวิชญ์ ฤทธิพรไพศาล
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ วรวรรธน์ สุวรรณสกนธ์