ผลการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2021

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Women Go Championship 2021

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม Women Go Championship 2021 ในวันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 49 คน

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ประเภท DAN

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่     น.ส. ภิญญาดา ศรอารา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  น.ส. ชลธิชา มูลอ้อม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  ด.ญ. วีรินทร์  ตันพิสุทธิ์

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่  น.ส.  อรุณกร ประทุมวัน

 

ประเภท High Kyu

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  ด.ญ. กัญญาพัชร  มีนวล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  น.ส. สุภาณี  หมื่นใจ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  น.ส. รณิดา  เปรมพรวิพุธ

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่  ด.ญ. ขวัญญาดา  ทับสาย

 

ประเภท Low Kyu

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่   ด.ญ. ธรรม์  ปิ่นสุภา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  ด.ญ. ศรุชา  ศรีแพ่ง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่  ด.ญ. สิริลภัส  เหล่าศรีนาท

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่  ด.ญ. พิชยาภรณ์  เหล่าโภคทรัพย์