ลงทะเบียนสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 / 2562

กรณี สถาบันสมัครมากกว่า 1 รายชื่อ ให้กรอกข้อมูลทีละ 1 รายชื่อ

Displaying 1 - 10 of 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือที่จะทำการสอบ
พัสกร ศรีบุญเจริญ 1ดั้ง
ดฤทัช พระพรชัย 8 Kyu
สมนา นนทะพันธ์ 8 คิว
Veeranan Jarujirawong 8 KYU
กฤตดิฐ ดาวกระจาย 8คิว
ณัฐพัชร ดีสะท้าน 8คิว
ธนธร นิสสัยมั่น 5 KYU
บุศรา ฐาปนะดิลก 5 KYU
ณบ เกิดนิยม 1kyu
กิตติภพ ศิระวรกุล 1 K
Displaying 1 - 10 of 127 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13