ลงทะเบียนสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 / 2562

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  • โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 160-409785-3 ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายสุวิจักขณ์  จังลักษมี (พร้อมส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินของท่าน)

กรณี สถาบันสมัครมากกว่า 1 รายชื่อ ให้กรอกข้อมูลทีละ 1 รายชื่อ

Displaying 1 - 127 of 127
ชื่อ-นามสกุล ระดับฝีมือที่จะทำการสอบ
พัสกร ศรีบุญเจริญ1ดั้ง
ดฤทัช พระพรชัย8 Kyu
สมนา นนทะพันธ์8 คิว
Veeranan Jarujirawong8 KYU
กฤตดิฐ ดาวกระจาย8คิว
ณัฐพัชร ดีสะท้าน8คิว
ธนธร นิสสัยมั่น5 KYU
บุศรา ฐาปนะดิลก5 KYU
ณบ เกิดนิยม1kyu
กิตติภพ ศิระวรกุล1 K
พลวัฒน์ พุ่มทอง8 KYU
ภวัตวริษฐ์ ธัญวัฒนยิ่ง8 KYU
ธนากร ศรีสงคราม1 D
ภากร นีรพัฒนกุล1 Kyu
ปุณณภา วงศ์เพสย์วิเชียร8คิว
พีรวิชญ์ มณีอินทร์1 ดั้ง
จิราภา เกียรติกูลขจร4 Kyu
พรรษกร บุญพลอย1D
กฤตพัฒน์ ลิมปนิธิวัฒน์4 คิว
จิรัฐพล บุญศิริ6 kyu
จิรพงศ์ บุญศิริ6 kyu
โกเมท หลวงโปธา1Dan
สิทธิดาวัลย์ เหลี่ยมรุ่งมณี8KYU
กฤตภัค ทองเนื้ออ่อน1 ดั้ง
นฤสรณ์ ต่อทวีทรัพย์1 ดั้ง
เอวาริณย์ วงศ์ทัศนีโย8KYU
ณฐภัทร เหรียญรุ่งโรจน์1Dan
กฤษฎ์ หูวานนท์2KYU
พลอยพิณพรรณ ปัญญาศิริ3KYU
ณัฐชญาภร หวังดำสงสกุล8 kyu
ณัฐชญาภา หวังดำสงสกุล8 kyu
ธรรมพร4K
อนันต์สิทธิ์ อังสุขศิริ2 Kyu
พัชรพล สู่สุข1 คิว
วีระภัทร์ กระหม่อมทอง1 dan
ฐิตามร กณิกนันต์8KYU
พงษ์พิพัธ วงษ์เจริญ1kyu
พิชญธิดา บุญญาเขตต์7 KYU
ปกป้อง เรืองรุ่ง8 คิว
Sirinnat Auttaporn8 KYU
วัชฤศ ชาญวณิชยชัย8kyu
รวิญา สัมฤทธิจามร8 คิว
อคิรา นุ้ยบุตร1 Dan
เอวา นุ้ยบุตร5 kyu
พิชชากร ศุภรัตน์สมบัติ5KYU
ปริยากร พรหมประกอบ5KYU
สรวิชญ์ สำเร็จกิจเจริญ8KYU
ด.ญ.ณัฐณิชา ภิรี8KYU
ธัญพร สุคนธเวศ8KYU
วรินทร ขาวปลอด8KYU
ญาณวุฒิ ยุกตเวทย์8KYU
ชญานัท อภิวัฒนะตระกูล4KYU
วงศพัทธ์ วรรณแก้ว7KYU
ธีรธิษณ์ วรรณแก้ว7KYU
รณกร วัฒนกิตานนท์7KYU
วิศรุต แสงงาม7 Kyu
ณัฐศศิตา แสงงาม2 Kyu
ธนกฤต รุ่งธนาภิรมย์2 KYU
ฏิยะพัฒน์ พรหมเต็ม1 คิว
ภัทร์ ศรีไพศาล7 คิว
กรัณย์พล นันธนวัฒน์8 KYU
ชนาพร คำใหญ่3 Kyu
วิญ เกตุนิ่ม1 Dan
กฤตัชญ์ ศิลป์รุ่งธรรม4 Kyu
อัครวิชญ์ ไร่คลองครุ1 Dan
ภูริสิริ​ บุญสละ8kyu
สาธิต ศรีสวัสดิ์1 ดั้ง
ปิญช์นัชชา พราหมณ์พุฒิคุณ6 KYU
บุณยวีร์​ อุทัยสาง4​ kyu
อรยา จิระกรานนท์5 KYU
อริษา จิระกรานนท์4 KYU
พันธมิตร แก้วแกม1 Dan
พัฒนรัตน์ มั่นแดง1 KYU
ปภาดา พิพิธมงคล7KYU
จิดาภา จำลองเพ็ชร8KYU
ชิติพัทธ์ อับฌากุลกิจ8KYU
ภาสวิชญ์ สุพิชชากุล5KYU
ปรินทร์ หวังพิชญสุข3KYU
ทักษธร ปราณปรีชากุล8KYU
ตรีภพ หย่ำวิลัย1Dan
ปุญนิชา โกศลบุญมี1KYU
ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง1Dan
วริศรา วรรณวงศ์วัฒนา1Dan
วินิทรา​ สถิต​ย์​วิริยะ​กุล​4 คิว
วรภพ​ สถิต​ย์​วิริยะ​กุล​8 คิว
ยศวัฒน์ โลหะศิริวัฒน์8 คิว
นภัทร มั่นเจริญ3k
เตชธร สุขประวิทย์2 คิว
ปารมิตา สุธีรัตน์6 KYU
นรินทร์ ตระการวนิข6 คิว
จิดาภา โพธลักษณ์6 คิว
ปรินทร ตระการวนิข6 คิว
นิธิโชติ จงรุ่งเรือง6 คิว
ชุติ​กาญจน์​ จันทร์​เจริญ​ฤทธิ์​8คิว
สรวิ​ชญ์​ จันทร์​เจริญ​ฤทธิ์​5​คิว
ติณณ์ ไชยสถิตวานิช8คิว
พลอยไพลิณณ เลิศวิวัฒน์ตระกูล5 Kyu
ธนกฤต ท่างาม1 Dan
ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล1 Dan
ณัฏฐวี รัตนศรีบัวทอง1 Dan
สุรัติกร ชุมแก้ว8 คิว
กลย์ธัช กัลยาณธัช1 ดั้ง
พิชญุตม์ ปรุงนิร2 คิว
กรภัทร ธนาดำรงศักดิ์8K
ณัชกฤช ธนาดำรงศักดิ์8K
กรดนัย ตรีรัตนกุลจรัส6 คิว
กันตนพ​ นันทรักษ์8คิว
โชคภูมิชัย อาจกำชัย8KYU
วุฒิศักดิ์ ขจรพิสิฐศักดิ์1 ดั้ง
ฐากร พิพัฒนสุภรณ์8 คิว
ธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์7 kyu
พรรณวัชร สุวณิชสกุล6KYU
ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธรังษี1Dan
ด.ช.โชตะโร ซากิยะ7KYU
ศิลา ศิลาตระกูล8KYU
ธีรุตม์ ธนมิตรามณี4KYU
พิชญุตม์ เดชะติน8KYU
ธนกฤต ดีกระจ่างเพชร8KYU
ภัทรวลัณณ์ วรรณยศ8KYU
ภัทรวลิณณ์ วรรณยศ8KYU
ภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล1 ดั้ง
นวินดา ศรีสุริยสวัสดิ์1D
สุชานันท์ โสลันดา3Kyu
ณพล จรุงผลพิพัฒน์8 คิว
ณภัทร จรุงผลพิพัฒน์8 คิว
นิธิศ จงประสิทธิผล8 คิว
จันทปภา อังธารารักษ์6 คิว
Displaying 1 - 127 of 127