สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมเกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018 ณ อาคาร จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดการแข่งขันโดยสถาบันสอนหมากล้อมแฮปปี้ จีเนียส ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561

การแข่งขันกีฬาหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018 มีการแข่งขันหมากล้อมทั้งสิ้น 8 ประเภท

โดยแบ่งออกเป็น

1.  ประเภทมือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี  

2.  ประเภทมือใหม่อายุเกิน 10 ปี  

3.  ประเภท kyu ประถมต้น

4.  ประเภท kyu ประถมปลาย

5.  ประเภท kyu มัธยมต้น

6.  ประเภท kyu มัธยมปลาย และบุคคลทั่วไป   

7.  ประเภท 1 – 3 Dan

8.  ประเภท 4 ดั้งขึ้นไป 

  

พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์  กิ่งแก้ว เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ นายนัฐพงษ์  สุโกมล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้

ผลการแข่งขันหมากล้อมเกษตร์ศาสตร์ โกะ โอเพ่น 2018

1. ประเภท 4 ดั้งขึ้นไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Pak Sang Min
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ Kim Dohyup
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่
กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
พงศกานต์ ศรอารา

2. ประเภท 1 – 3 ดั้ง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แสงศักดิ์ ตรีวัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
พงค์เทพ จันทน์เสนะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่
ศุภชัย จันทา
นฤชิต สิงห์ปี

3. ประเภท Kyu มัธยมปลาย และบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คฑาวุฒิ บุญรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่
กัมปนาท ยังโนนตาด
ธนัชพงศ์ หลีจ้วน
ชัยรถ แก้วอรสาร
ดาราพงษ์ เทียบสม
จักรนิภัทร พรหมเต็ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่
พิริยะ เย็นบำรุง
ศักรินทร์ ภิญโญ
ก้องเกียรติ เมธีอัครกุล

3. ประเภท Kyu มัธยมต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธัชนนท์ ยโลดม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่
ธัชนนท์ ยโลดม
ต้นธาร สายคำทอน
ต้นธรรม์ สายคำทอน
สิริเดช เลาหเลิศเดชา
วีรวัฒน์ ธันญะทวี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่
ฉันทัช ออรุ่งโรจน์
ปุณณฤทธิ์ แซ่เจียง
สุวิจักขณ์ ลออเสถียรกุล
สิรวิชญ์ พิพิธรังษี

4. ประเภท Kyu ประถมปลาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่
ธีรธรรศ ศิริธีรากุล
ปารมี สุธีรัตน์
จรูญศักดิ์ สารพิมพา
ณฐกร อินทร์พรม
ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่
ตรีภพ หย่ำวิลัย
ภณภัทร วัฒน์ธนาวิทย์กุล
ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล
เขมิกา เจรีรัตน์
กิตติคม ไกรอมร

5. ประเภท Kyu ประถมต้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนกฤต โรจน์วีระ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่
ธนนท์ ธัญญกสิกล
ปณิธิ แช่มเล็ก
ภูผา กสิกิจนำชัย
สรวิชญ์ จันทร์เจริญฤทธิ์
ธนกร อุ่นเรือน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่
ติณณ์ ไชยสถิตวานิช
พลอยไพลิณณ เลิศวิวัฒน์ตระกูล
ณเปรม ลีลาไชยสกุล
ยศวัฒน์ โลหะศิริวัฒน์
พิสิษฐ์ ฉัตรอมรวงศ์

6. ประเภทมือใหม่อายุเกิน 10 ปี  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ BGS ทีม2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
GO Family ทีม3
GO SENSE
BGS ทีม3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
RU KID
รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ทีม1
แฮปปี้จีเนียส ทีม4

7. ประเภทมือใหม่อายุไม่เกิน 10 ปี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ GO SENSE
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
GO House ทีม1
GO SENSE Hope
GO Family ทีม1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
GO House ทีม2
KPS ทีม7
Mindplay ทีม6

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย