สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม โดยในการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบมาจากการแข่งขันในระดับภาครวม 260 คน

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่

  1. บุคคลชาย
  2. บุคคลหญิง
  3. คู่ชาย
  4. คู่หญิง
  5. คู่ผสม
  6. ทีมชาย
  7. ทีมหญิง
  8. ทีมผสม

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสุรพล  วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการมานิตย์  มณีโชติ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสุรพล  วรินทร์เวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว เป็นผู้กล่าวสรุปรายงานพิธีปิด และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการบุญธรรม  เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประเภทกีฬาหมากล้อม

สรุปผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ ครั้งที่ 12 “พิษณุโลกเกมส์” ประเภทกีฬาหมากล้อม

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายรรพงศ์  แซ่หลิม จากอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายศักรินทร์  ภิญโญ  จากอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายปรัชญา  สมศรี จากอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์  ศรีจันทร์  จากอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพรภิมล  ขันทอ จากอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวไพรินทร์  มหาวงค์ จากอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

ประเภทคู่ชาย

   

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

นายพฤตภาส  เทพนรินทร์

นายปรัตถกร  ศิตภัคปุรานันต์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา

นายภูวดล  ใหญ่วงค์

นายณัฐพล  เดวีเลาะ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายณัฐพล  จันทร

นายนันทวัฒน์  เกตุสะอาด

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศีกษาจังหวัดสุราษฎร์

นางสาวกานดาวดี  พุ่มอินทร์

นางสาวกุสุมา  นาวาทอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

นางสาวคริสต์มาส  มหามิตร

นางสาวศิรินภา  ฝั้นสาย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวอรประภา  บุญอินทร์

นางสาวมุกดา  ศรีคราม

ประเภทคู่ผสม

   

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศีกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวศิริพรรณ  พานิช

นายศุภชัย  รักษาวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวจุศาลักษณ์  ใจดี

นายณัฐนนท์  กุศลพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวพรไพลิน  ศรีมาบุตร

นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว

ประเภททีมชาย

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

นายธนกฤต  ปัญญาธนาศักดิ์

นายปรเมศวร์  ปนาทกุล

นายปกรณ์ยศ  เอกพงศ์ธนนท์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายรัชพงศ์  เฉลิมกิจวณิชย์

นายธนากร  ศรีสงคราม

นายณัฐพงษ์  ตันติเพียรเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ

นายศักดา  เกิดกลางดอน

นายศักดาวุฒิ  ดีขุนทด

นายวสันต์  ทวงลี

ประเภททีมหญิง

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวสุธิดา  ครั้งพิบูลย์

นางสาวสุพัตรา  จารุจันทร์

นางสาวศิริญญามาศ  บัตรสง่า

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

นางสาวสุดา  แซ่เจง

นางสาวผุสดี  ฉัตรมงคล

นางสาวนิชาภา  อิ่มใจ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวลำใย  นักพรม

นางสาวอารยา  ชารินทร์

นางสาวสายชล  เทียมศรีทอง

ประเภททีมผสม

 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

นายศุภาชัย  กิติจันทร์

นายปฎิภาณ  เทียนไธสง

นางสาวบุศรา  ฐาปนะดิลก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

นายกฤษฏา  สูงดี

นายณัชพล  พรมตัว

นางสาวชนิกานต์  ไชยโส

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์

นายณัฐพงศ์  ปิยะกาญจน์

นางสาวสุธาทิพย์  ภริงคาร

อัลบั้มรูปการแข่งขันหมากล้อมอาชีวะเกมส์ระดับชาติครั้งที่ 12 คลิก…