Category Archives: เกร็ดความรู้หมากล้อม

ชนะได้เพราะไม่คิดเอาชนะ

TGA INTERVIEW EP.1 : หัสดินทร์ เอกสิงหชัย 23 ปี : PART 2

TGA INTERVIEW EP.1 : หัสดินทร์ เอกสิงหชัย 23ปี : PART 1

9×9 ก้าวแรกที่ต้องก้าว

ก้าวแรกของการเล่นหมากล้อมของคุณ เริ่มต้นที่ตรงไหน?

ความท้าทายของการเล่นหมากล้อม Tripple Go

การเล่นหมากล้อมปกติจะเล่นกันสองคนโดยผู้เล่นจะคนหนึ่งจะเล่นหมากดำ อีกคนหนึ่งจะเล่นหมากขาว แต่ก็มีหมากล้อมอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ทริปเปิ้ล โกะ” Tripple Go เป็นการเล่นหมากล้อมแบบฝั่งละ 3 คน

รู้หรือไม่ “กระดานและเม็ดหมากล้อมมีขนาดเท่าไหร่”

กีฬาแต่ละชนิดเรียกได้ว่าเกือบจะทุกชนิดก็ว่าได้ที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นและแข่งขัน กีฬาหมากล้อมก็เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ของหมากล้อมในการเล่นประกอบไปด้วย กระดานและเม็ดหมากล้อม ที่ใช้เล่นกันมาเคยมีใครสงสัยไหมว่าทั้งกระดานและเม็ดหมากล้อมมันมีขนาดเท่าไหร่ และที่เป็นมาตรฐานในการแข่งขันจะต้องมีขนาดเท่าไหร่ กันแน่ วันนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ เลยรวบรวมข้อมูลของขนาดของกระดานและ เม็ดหมากล้อมมาแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้อ่านทุกท่านได้ทราบกันครับ

การวางหมากต่อ

เนื่องจากยังมีนักหมากล้อมบางท่านยังไม่รู้วิธีการวางหมากต่อ บทความนี้จึงเกิดขึ้น

การวางหมากต่อนั้นมีการกำหนดตำแหน่งไว้แล้วเราจึงควรศึกษาการวางหมากที่ถูกต้อง เริ่มจาก

สารกระตุ้นในนักกีฬา ที่ควรทราบ

สารกระตุ้น คือสารที่จะเพิ่มสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาไม่ว่าจะใช้โดยตั้งใจหรือความไม่ ตั้งใจก็ตามคณะกรรมการโอลิมปิกสากล

มารยาทที่ดีในการเล่นหมากล้อม (ฉบับไทย)

มารยาทในการเล่นหมากล้อมที่ควรรู้ แบ่งออกเป็น  8 ข้อ หลักได้ดังนี้

คุณค่าของหมากเป็นหมากตายจากยอดฝีมือ

ข้อคิดของตำนานวงการจาก 3 ประเทศมหาอำนาจหมากล้อม