Category Archives: ข่าวกีฬาหมากล้อม

ผลการแข่งขัน 12th Thai-Japanese Igo Friendship Game

ผลการแข่งขัน 12th Thai-Japanese Igo Friendship Game

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ล้านนาเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -​ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมอนุบาล ปฐมวัยโกะเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมากล้อมอนุบาล “ปฐมวัยโกะเกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์2561 ณ โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ครั้งนี้มีนักเรียนและครูเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ร่วม 500 คน นักเรียน 434 คน ครู 62 คน มีการแข่งขันทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ 1.SMART เดี่ยวชาย 2.SMART เดี่ยวหญิง 3.SMILE เดี่ยวชาย 4.SMILE เดี่ยวหญิง 5.SMART ทีมชาย 6.SMART ทีมหญิง 7.SMART ทีมผสม 8.SMILE ทีมชาย 9.SMILE ทีมหญิง และ 10.SMILE ทีมผสม

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA KIDs GO TOURNAMENT 2018”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA KIDs GO TOURNAMENT 2018”

การแข่งขันในครั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดทำ โครงการเผยแพร่หมากล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : ระดับอนุบาล (หมากล้อมปฐมวัย) มาตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน เพื่อจัดการเรียนการสอนหมากล้อมแก่นักเรียนอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในปีการศึกษา 2548 ทาง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เห็นควรที่ขยายผลการดำเนินงานมาสู่นักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาฝีมือหมากล้อมและติดตามพัฒนาการฝีมือหมากล้อมของนักเรียนกลุ่มเดิม พร้อมกันนี้ ยังคงจัดการเรียนการสอนหมากล้อมแก่นักเรียนอนุบาลกลุ่มใหม่ นำมาสู่การประสานความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

และในการแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA KIDs GO TOURNAMENT 2018” ในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง วันที่ 3 มีนาคม 2561 และจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น.

อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมไทยฯ ได้รับเชิญร่วมงาน Tokugawa Memorial Go Congress, Shizuoka

10 กุมภาพันธ์ 2561คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญร่วมงาน Tokugawa Memorial Go Congress, Shizuoka และได้มอบของที่ระลึกให้ นายกเทศมนตรีเมือง Shizuoka ในงานเลื้ยงต้อนรับ ณ โรงแรมคุโปลี ณ ประเทศญี่ปุ่น

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันหมากล้อมกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ขุนด่านเกมส์” ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่ อาคารศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 22 – 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45

สรุปผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการแข่งขันหมากล้อมในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 -​29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 100 คน จาก 35 สถาบัน

PATTAYA STUDENTS MPTY GO 2018

การแข่งขันกีฬาหมากล้อมนักเรียนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีการศึกษา 2560 “PATTAYA STUDENTS MPTY GO 2018

ผลการแข่งขันหมากล้อม BPK Go Championship 2018

ผลการคัดตัว 39th World Amateur Go Championship

วิชญ์ฤทธิ์ 4 ดั้ง เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน 39th World Amateur Go Championship ที่ประเทศญี่ปุ่น