Category Archives: การอบรมหมากล้อม

กิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงธนใต้

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงธนใต้ ณ ห้องประชุมอินทโชติ โรงเรียนวัดบางปะกอก วันที่ 10 พ.ย.60 มีครูในกลุ่มกรุงธนใต้ เข้าร่วม 50 คน และนักเรียนเข้าร่วม 30 คน

กิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้หมากล้อม โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กรุงเทพกลาง ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู-บุตรอุปถัมภ์) วันที่ 7 พ.ย.60 มีครูในกลุ่มกรุงเทพกลางเข้าร่วม 50 คน และนักเรียนเข้าร่วม 60 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เสริมสร้างอาวุธทางปัญญา ด้วยปรัชญาหมากล้อม”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ “เสริมสร้างอาวุธทางปัญญา ด้วยปรัชญาหมากล้อม” วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จำนวน 192 คน

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 สมาคมกีฬาหมากล้อม, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, ชมรมหมากล้อมครูกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร” ณ ห้องประชุมเข็มวิลาศ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โดยมีครู-อาจารย์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้กว่า 150 คน จาก 6 กลุ่มเขตการศึกษากรุงเทพฯ

ค่ายผู้นำเยาวชนรักหมากล้อม Go Co-Ed รุ่นที่ 13

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “ค่ายผู้นำเยาวชนรักหมากล้อม Go Co-Ed รุ่นที่ 13” ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 30 คน รวมทั้งกรรมการชมรมกีฬาจังหวัดต่างๆ ครู อาจารย์ กว่า 60 คน

อบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกอบรมหมากล้อมระดับพื้นฐาน ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ในวันที่ 27-29 เมษายน 2559 ณ ตึกดำรงค์ธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมหมากล้อมให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี บมจ. ซีพี ออลล์

ในวันที่ 26 เมษายน 2559 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหมากล้อมให้กับพนักงานศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี โดยมีสนใจเข้ารับการอบรมกว่า 30 คน ณ ห้องชมชรม TO BE NUMBER ONE  ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

กิจกรรม Teaching Game by Mr. Hong Saem 2DP and Mr. Nakano Yasuhiro 9DP

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. ที่ผ่านมา สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก Mr. Hong Saem นักหมากล้อมมืออาชีพระดับฝีมือ 2 ดั้ง เจ้าของโรงเรียนสอนหมากล้อมชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น ” Hong Go School ” และ Mr. Nakano Yasuhiro นักหมากล้อมมืออาชีพระดับฝีมือ 9 ดั้ง เดินทางมาเยี่ยมชมสมาคมฯ ณ อาคารสีลมปาร์ควิว ศาลาแดง ซอย2 โดยคุณวันทนีย์ นามะสนธิ อุปนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับนักหมากล้อมทั้งสอง และได้ร่วมทำกิจกรรมแนะแนวเทคนิคพิเศษกับนักหมากล้อมไทยอีกด้วย

The Nihon Ki-in Go Camp for Asean

สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้ส่งเจ้าหน้าที่สมาคมฯเข้าร่วมกิจกรรม Nihon Ki-in Go Camp for Asean วันที่ 7-15 ธันวาคม 2558 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนี้มี 4 ประเทศที่ส่งตัวแทนเข้าร่วม ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และ ไทย

หมากล้อมภาคฤดูร้อน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2558 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จัดอบรมหมากล้อม ภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนักเรียนเข้าอบรมเป็นจำนวนกว่า 350 คน