Privacy_Notice

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

            เนื่องจาก สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (“สมาคมฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสมาคมฯ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สมาคมฯขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้
เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่สมาคมฯได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.         วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
  • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล : สมาคมฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อโครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมากล้อม
  • ฐานในการประมวลผลข้อมูล : สมาคมฯ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

❒       ฐานสัญญา (Contract) : การปฏิบัติตามสัญญาตามโครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมากล้อม เนื่องจากท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่สมาคมฯ เพื่อการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลกระทบทำให้ไม่สมาคมฯ
ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้, ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนของท่านได้ อันเป็นกรณีตามมาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

❒       ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : สมาคมฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน อันเป็นกรณีฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

❒       ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : สมาคมฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งที่ให้อำนาจศาลสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหรือข้อมูลในการพิจารณาคดี เป็นต้น อันเป็นกรณีฐานการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 24 (6) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

2.         ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

 

ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ชื่อบัญชีผู้ใช้ใน Social Media; เลขที่บัญชีทางการเงิน; รูปถ่าย; อีเมล์; หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ; ที่อยู่; วันเดือนปีเกิด; สัญชาติ; เพศ; ชื่อ-นามสกุล; หมายเลขบัตร (บัตรประชาชน, ใบขับขี่, Passport,) 5 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการ

และลบข้อมูลภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

 

3.         การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

สมาคมฯ อาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยสมาคมฯ อาจส่งข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงยุติธรรม, บุคคลใด ๆ ที่สมาคมฯ ต้องเปิดเผยเท่าที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเป็นไปตามคำสั่งศาล หรือกรณีได้รับความยินยอมจากท่านเรียบร้อยแล้ว

 

4.         สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้สมาคมฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกสมาคมฯหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของสมาคมฯละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และสมาคมฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยสมาคมฯจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านขอให้สมาคมฯ ลบ ทำลาย ระงับ หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับสมาคมฯ ในการดำเนินโครงการกับท่านได้

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

 

5.         การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยสมาคมฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมากล้อม หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

 

6.         รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

E-mail Address: privacy@cpall.co.th

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 58/28 อาคาร THE TARA ชั้น 15 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

E-mail Address: GRD_DPO@cpall.co.th

 

เอกสารฉบับนี้เป็นการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป