สรุปผลการแข่งขัน หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

สรุปผลการแข่งขัน หมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 วันที่ 20-22 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ประเภทบุคคลชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายโอฬาร โรจนะบุรานนท์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประเภทบุคคลหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวธัญญาวดี เมืองไชย จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเภททีม

ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ประกอบด้วย
นายกฤษฏิ์            แจ่มขจรเกียรติ
นายณัฐวัชร์          พ่อค้า
นายพีรพัฒน์         เพิ่มสุวรรณเจริญ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกอบด้วย
นายชิษณุพงศ์        แจ้งมาก
นายตรัยพัทธ์         วุฒิบวรนันท์
นายธนพล            เตียวัฒนานนท์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบด้วย
นายปฏิภาณ         ด่านดี
นายสัจจพร           ปัญญาคำ
นายณภัทร           วงศ์หาญเชาว์