ผลการแข่งขันคัดตัว The 16th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship (Online)

พงศกานต์  ศรอารา คว้าสิทธิตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 16th KPMC

The 16th Korea Prime Minister Cup International Baduk Championship (Online) รอบคัดตัวแทนประเทศไทย เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2564

พงศกานต์  ศรอารา ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 16th KPMC

รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมคัดตัว 11 คน โดยการแข่งขันคัดตัวแบบออนไลน์ หลังจากแข่งขัน 2 วัน พงศกานต์ 5 ดั้ง ชนะ วิชญ์ฤทธิ์ 6 ดั้ง ได้ในการแข่งขันรอบสุดท้าย ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย

สรุปผลอันดับ 1-8
1. พงศกานต์ ศรอารา
2. วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
3. อคิรา นุ้ยบุตร
4. ณัฐวัชร์ พ่อค้า
5. สุวิจักขณ์ บางม่วง
6. ษาวารี พันธเสน
7. พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
8. ชยพล พันธเสน