โจทย์ 98 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 98 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

แบ่งห้องก่อน

ดำ 1      แบ่งห้องให้เป็นสองห้อง

ขาว 2   จับกินดำสองเม็ด พร้อมกับอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกกิน

 

โคะ

ดำ 1     เดินเชื่อมหมาก

ขาว 2   สกัดจุดดำ

ดำ 3      อาตาริขาว 2 เปิดโคะเพื่อรอด

ขาว 4    จับกินดำ 3 เล่นโคะ