โจทย์ 97 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 97 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ปิดด้านขวา

ดำ 1        เดินเชื่อมหมาก

ขาว 2      เชื่อมหมากตาม

ดำ 3        จับขาวกินเพื่อรอด

 

โลภมาก

ดำ 1     เดินปิดไม่ให้ขาวหนี

ขาว 2   ตัดเข้ามาเพื่อให้เป็น snap back

ดำ 3     จับกินขาวสามเหลี่ยม

ขาว 4   กินกลับที่ขาวสามเหลี่ยม กินดำหกเม็ด