โจทย์ 95 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 95 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

โคะ

ดำ 1 เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2 เดินตัดดำหนึ่งเม็ดออกจากกลุ่ม

ดำ 3 เดินอาตาริขาวสองกลุ่มพร้อมกัน

ขาว 4 เดินจับกินดำ 3 เพื่อไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 5 เดินอาตาริขาวหนึ่งเม็ดทำลายห้องขาว

ขาว 6 เดินอาตาริดำสองเม็ดเปิดโคะเพื่อรอด

 

อีกรูปแบบหนึ่ง

ดำ 1 เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2 เดินปิดไม่ให้ดำหนีกลับได้

ดำ 3 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 4 เดินจับกินดำ 3

ดำ 5 เดินอาตาริขาวสองเม็ดเพื่อทำลายห้อง