โจทย์ 94 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

  

โจทย์ 94 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

จุด 1-1

ดำ 1         เดินที่จุด 1-1 ป้องก้นไม่ให้ขาวอาตาริดำที่จุด 2-2ได้

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3         เบียดเข้ามาทำลายห้องขาว

ขาว 4      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 5         เดินแทนที่หมากดำที่มีเครื่องหมายจับกินขาว 4 กลับ

 

ไม่ดูจุดอ่อนตัวเอง

ดำ 1         เดินบุกเข้ามาลดพื้นที่ของขาว

ขาว 2      อาตาริดำที่จุด 2-2