โจทย์ 91 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 91 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

จุด 2-2

ดำ 1        สกัดจุดที่จุด 2-2 ขู่ตัดขาวพร้อมทำลายลักษณะของขาว

ขาว 2      ต่อตรงปิดลมหายใจดำ 1 พร้อมเตรียมเชื่อมหมาก

ดำ 3        ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 4      อาตาริดำ 3

ดำ 5        ต่อลงไม่ให้ดำ 1 ถูกอาตาริ

ขาว 6      จับกินดำ 3 เชื่อมหมาก

ดำ 7        เบียดเตรียมเชื่อมหมากดำสองเม็ด

 

แบบนี้ก็ตายเหมือนกัน

ดำ 1        ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      เบียดปิดลมหายใจดำ 1 เตรียมอาตาริ

ดำ 3        ทแยงเตรียมอาตาริขาว 2

ขาว 4      อาตาริดำ 1 เตรียมอาตาริดำ 3 ต่อ

ดำ 5        ต่อลงป้องกันไม่ได้ดำ 3 ถูกอาตาริ

ขาว 6      จับกินดำ 1 เตรียมตัดดำสองเม็ดออกจากกลุ่ม

ดำ 7        เบียดเตรียมเชื่อมหมาก